Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla zawodu technik optyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie w ramach projektu "Modernizacja i dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim" w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Powiatu w Krasnymstawie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-300 Krasnystaw, ul. Sobieskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5765211...13, 5767286...88, 82 5767286...88 , fax. 82 5764588
 • Data zamieszczenia: 2019-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Krasnymstawie
  ul. Sobieskiego 3
  22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 82 5765211...13, 5767286...88, 82 5767286...88, fax. 82 5764588
  REGON: 11019820900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.krasnystaw-powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla zawodu technik optyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie w ramach projektu "Modernizacja i dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim" w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla zawodu technik optyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie w ramach projektu "Modernizacja i dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim" w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poniższe części zamówienia. Część 1 zamówienia: Dostawa mikroskopu warsztatowego dla zawodu technik optyk dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie, w tym: Mikroskop warsztatowy -1 sztuka. Część 2 zamówienia: Dostawa frezarko- tokarki dla zawodu technik optyk dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie, w tym: Frezarko- tokarka - 1 sztuka; Część 3 zamówienia: Dostawa wyposażenia stanowiska pomiarowego dla zawodu technik optyk dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie, w tym: Wyposażenie stanowiska pomiarowego -1 komplet w skład którego wchodzą: Mikroskop pomiarowy - 1 sztuka, Lupa pomiarowa - 1 sztuka, Komplet suwmiarek i mikrometrów -1 komplet, Wysokościomierz - 1 sztuka, Głębokościomierz mikrometryczny - 1 sztuka. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ. W ramach realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie na czas transportu, załadunek i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz wszelkich i innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, takich jak instalacja, uruchomienie i konfiguracja oraz przeszkolenie użytkowników, pomoc techniczna oraz serwis gwarancyjny. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na sprzęt i wyposażenie dydaktyczne stanowiące przedmiot zamówienia na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 7 Projektu umowy. Długość okresu gwarancji – stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 24 miesięcy (termin minimalny) do 36 miesięcy (termin maksymalny) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 5.Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 6. Rozwiązania równoważne. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis przedmiotu zamówienia (zwanym OPZ) powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp użytemu w OPZ towarzyszy wyraz „lub równoważne”. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w OPZ. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 7.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania „równoważne” co do przedmiotu zamówienia wskazanego w SIWZ przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać poprzez przedstawienie stosownych dowodów (np. specyfikacji technicznych zawierających nazwę części, zestawienia parametrów, cech i funkcjonalności proponowanego sprzętu równoważnego i oprogramowania), iż oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za „równoważne” Zamawiający uzna produkty, które posiadają podstawowe parametry techniczne i funkcjonalności, nie gorsze niż produkty wskazane w SIWZ, opisane w wymaganiach minimalnych parametrów technicznych (załącznik nr 1 do SIWZ). 8.Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt i wyposażenie jest fabrycznie nowe, kompletne i sprawne, nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz zostało wprowadzone do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019 poz. 155) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016 Nr poz. 806).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. Uwaga Ad. III.3) niniejszego ogłoszenia: Oświadczenie pn. "Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu". Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1) - nie wymaga odnośnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Moduł formularza ogłoszenia o zamówieniu nie przewiduje możliwości wyboru (rozdzielenia) oświadczeń. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach