Przetargi.pl
"Kompleksowa obsługa infrastruktury i systemów informatycznych RCKiK w Krakowie."

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-540 Kraków, Rzeźnicza 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 12 2618820
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
  Rzeźnicza 11
  31-540 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 12 2618820
  REGON: 000297282
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Kompleksowa obsługa infrastruktury i systemów informatycznych RCKiK w Krakowie."
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. „Przedmiot zamówienia stanowi kompleksowa obsługa infrastruktury i systemów informatycznych RCKiK w Krakowie.” Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1.1. Administrowanie systemami informatycznymi, w tym:a. Administrowanie systemami serwerowymi Windows,b. Administrowanie systemami serwerowymi Linux,c. Administrowanie serwerem poczty elektronicznej,d. Administrowanie serwerem www Zamawiającego,e. Administrowanie systemami użytkowanymi przez Zamawiającego („Bank Krwi”, „e-Krew” – po wprowadzeniu do użytkowania),f. Administrowanie użytkownikami systemów, nadawanie i blokowanie uprawnień do poszczególnych modułów i opcji,g. Administrowanie serwerem domenowym realizującym także funkcje serwera kopii zapasowych baz danych - oparty na Microsoft Serwer 2008, Serwer 2013,h. Administrowanie domeną opartą na systemie Microsoft Serwer - krew.ad,i. Administrowanie i zarządzanie systemem obiegu dokumentacji intranet (portal pracy grupowej),j. Administrowanie i zarządzanie zintegrowanym systemem nadzoru sieci informatycznej Zleceniodawcy oparte o oprogramowanie AXENCE nVision,k. Administrowanie oraz wykonywanie zestawień w oparciu o System Cognos (o ile wykonawca również w ofercie po-twierdzi znajomości systemu podpartego odpowiednimi dokumentami),l. Dokonywanie modyfikacji danych zastrzeżonych dla administratora,m. Optymalizacja działania baz danych i wykorzystujących je aplikacji,n. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania integracji pomiędzy systemami, - tym celu Wykonawca wyznaczy osobę pełniącą funkcję Administratora Systemów Informatycznych.1.2. Wsparcie użytkowników systemów informatycznych Zamawiającego, w tym szkolenia z wdrażanych systemów.1.3. Opiekę powdrożeniową, serwis oprogramowania.1.4, Wykonywanie czynności związanych z wdrażaniem nowych modułów, systemów i tworzenie własnych narzędzi informatycznych, w tym: a. Inwentaryzację i analizę przedwdrożeniowa dokumentacji i zakresu ewidencji medycznej i administracyjnej wdraża-nych systemów;b. Formułowanie założeń programowych, warunków i algorytmów dla projektowanych systemów;c. Planowanie i realizacja harmonogramu prac wdrożeniowych;d. Czynną pomoc informatyczną na stanowiskach komputerowych;e. Walidację wdrażanych modułów lub systemów informatycznych zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami.1.5. Gromadzenie i opracowywanie dokumentacji wdrażanych i eksploatowanych systemów informatycznych.1.6. Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń oraz udzielanie pomocy technicznej pracownikom Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu oraz programów biurowych, aplikacji medycznych i specjalistycznych serwisów internetowych – drogą elektroniczną, telefoniczną i poprzez bezpośrednie interwencje na stanowiskach roboczych.1.7. Systematyczne archiwizowanie baz danych, dbanie o najwyższą jakość kopii oraz skuteczną ich ochronę.1.8. Wsparcie techniczne i opiekę nad posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą informatyczną, w tym:a. serwisowanie i konserwacja przy pomocy własnych materiałów jednostek komputerowych, serwerów zainstalowanych u Zamawiającego (z wyłączeniem serwerów objętych aktywną gwarancją producenta lub innego podmiotu),b. serwisowanie i konserwacja przy pomocy własnych materiałów urządzeń peryferyjnych tj. drukarek, skanerów, z wy-łączeniem urządzeń objętych gwarancją producenta lub innego podmiotu,c. usuwanie bieżących usterek w sprzęcie komputerowym, z wyłączeniem urządzeń objętych gwarancją producenta lub innego podmiotu,d. konserwacji, przeglądów prewencyjnych na własny koszt i we własnym zakresie przy pomocy własnych materiałów, zainstalowanego w siedzibie Zamawiającego i w Oddziałach Terenowych sprzętu komputerowego, serwerów (z wyłączeniem serwerów objętych aktywną gwarancją producenta lub innego podmiotu) – przynajmniej raz w roku.1.9. Tworzenie i nadzór nad dokumentacją wymaganą dla normy ISO wdrożonej u Zamawiającego.1.10. Udział w szkoleniach merytorycznych/program Bank Krwi/organizowanych przez twórcę bazy danych – (aktualnie) Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie.1.11. Świadczenie innych szeroko rozumianych usług informatycznych w godzinach pracy Zamawiającego z wyłączeniem usług polegających na tworzeniu lub modernizacji oprogramowania komputerowego.2. Zamawiający ustanawia następujące maksymalne czasy reakcji na zgłoszoną awarię oraz terminy usunięcia awarii:2.1.Dla awarii krytycznych:a. Czas reakcji na zgłoszoną awarię – 2 godziny od zgłoszenia;b. Czas usunięcia awarii – 6 godzin od zgłoszenia;c. Czas przywrócenia do stanu sprzed awarii pierwotnej – 3 dni od zgłoszenia.2.2.Dla pozostałych awarii:a. Czas reakcji na zgłoszoną awarię – 12 godzin od zgłoszenia;b. Czas usunięcia awarii – 72 godziny od zgłoszenia.c. Czas przywrócenia do stanu sprzed awarii pierwotnej – 7 dni od zgłoszenia.3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w jego siedzibie przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie oraz Oddziałach Terenowych w godzinach od 7:30 do 15:05, a w szczególnych przypadkach za zgodą Zamawiającego w systemie zdalnym. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu zamówienia w formule dyżuru pod telefonem w dni robocze od poniedziałku do piątku po godz.15:05, a także w soboty i dni ustawowo wolne od pracy.4. Szczegółowy wykaz posiadanej infrastruktury i systemów informatycznych zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ – Kalkulacja Cenowa – Wykaz Infrastruktury i Oprogramowania.5. Zamawiający ustanawia wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w pkt. 1.1. - 1.11. powyżej.6. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania wobec Wykonawcy czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu wskazanego w pkt. 5 powyżej.7. W ramach czynności kontrolnych Zamawiający jest w szczególności uprawniony do:7.1. Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełnienia wymogu wskazanego w pkt. 6 niniejszej sekcji SWZ.7.2. Żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie przedstawionych dokumentów potwierdzających spełnianie wymogu wskazanego w pkt. 6 niniejszej sekcji SWZ.7.3. Przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia.8. W przypadku niespełnienia wymogu określonego w pkt. 5, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej;2. W zakresie warunku wymienionego w pkt. 1, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie minimum dwie usługi polegające na świadczeniu obsługi informatycznej obejmującej administrowanie, konserwację oraz zapewnienie wsparcia technicznego infrastruktury i systemów informatycznych przez okres minimum 12 miesięcy, w tym jedną na rzecz podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. – o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. 2022, poz. 633 z późn. zm.). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, warunek uznanie za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z podmiotów tworzących Konsorcjum spełnia samodzielnie warunek niezbędnego doświadczenia wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli jakakolwiek wartość dotycząca powyższego warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego obowiązujący w dniu publikacji postępowania.3. W zakresie warunku wymienionego w pkt. 1, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia, w szczególności powołał i utrzymał przez cały okres realizacji zamówienia dwuosobowy zespół, w skład którego wejdzie koordynator odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia oraz jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe (informatyka) oraz minimum 2 letnie doświadczenie w administrowaniu infrastrukturą i systemami informatycznymi. Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jeden członek zespołu posiadał biegłą znajomość w następujących obszarach:3.1.Znajomość produktów Microsoft, w tym:a. Exchange Server 2007, 2013 (role HUB, CAS, MBX, SCR);b. SQL Server 2008, 2014;c. Windows SharePoint Services 3.0;d. Windows Server 2008, 2012 (DHCP Server, DNS Server, File and Storage Services, Distributed File System (DFS), Print Solutions, Windows Server 2008 (VSS), Windows Server Backup (WSB), Hyper-V: platformy wirtualizacje, Network Policy and Access Services: usługi VPN, Web Server (IIS), Application Server, Windows Server Update Services (WSUS), Active Directory Domain Services (AD DS);3.2. Znajomość systemów BMS;3.3. Znajomość administracyjna systemu replikacji plików Vision (umiejętność przepinania maszyn on-line, weryfikacja po-prawności działania systemu, analiza logów systemu);3.4. Znajomość Axence nVision;3.5. Znajomość zagadnień projektu Krajowego Rejestru Dawców Krwi (bardzo dobra umiejętność obsługi systemu);3.6. Znajomość modułu programu „Bank Krwi” do obsługi zamówień zewnętrznych ze szpitali;3.7. Znajomość zagadnień obsługi Kartoteki potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego;3.8. Znajomość zagadnień obsługi eksportu danych do KRDK;3.9. Znajomość zagadnień administracji systemami operacyjnymi serii IBM;3.10. Znajomość procesów walidacji systemów skomputeryzowanych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach