Przetargi.pl
Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stryszowie

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stryszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 34-146 Stryszów, Stryszów 557
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stryszowie
  Stryszów 557
  34-146 Stryszów, woj. małopolskie
  REGON: 357002838
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sgzoz-stryszow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stryszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowegoPrzedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt switchówPrzedmiotem zamówienia jest dostaw przenośnego aparatu do badania CRPPrzedmiotem zamówienia jest dostawa ciśnieniomierza zegarowegoPrzedmiotem zamówienia jest dostawa ciśnieniomierzaPrzedmiotem zamówienia jest dostawa przenośny pulsoksymetrPrzedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu EKGPrzedmiotem zamówienia jest dostawa spirometruPrzedmiotem zamówienia jest dostawa skanera do żyłPrzedmiotem zamówienia jest dostawa wagi przenośnej dla niemowlątPrzedmiotem zamówienia jest dostawa taboretu medycznegoPrzedmiotem zamówienia jest dostawa parawanuPrzedmiotem zamówienia jest dostawa fotela do pobrań krwiPrzedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch kącików sensorycznychPrzedmiotem zamówienia jest dostawa systemu przyzywowegoPrzedmiotem zamówienia jest dostawa klimatyzatorówPrzedmiotem zamówienia jest dostawa systemu kolejkowegoPrzedmiotem zamówienia jest dostawa monitora informacyjnegoPrzedmiotem zamówienia jest dostawa pętli indukcyjnej przenośnejPrzedmiotem zamówienia jest dostawa nagrania wideo o działalności placówki w polskim języku migowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach