Przetargi.pl
„Dostawa oleju napędowego”

SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Nadwiślańska 36
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  REGON: 072112556
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa oleju napędowego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do 160 m3 oleju napędowego na potrzeby własne Spółki, sukcesywnie partiami w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 01.11.2022r.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Zamawiającego.Przewidziane w opisie technicznym wolumeny stanowią sumę potrzeb:a) oleju napędowego „standardowego” spełniającego wymagania wprowadzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r., poz. 1680 ze zm.) odpowiadający również wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 590.b) oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” tzw. olej napędowy arktyczny spełniającego wymagania wprowadzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r., poz. 1680 ze zm.), odpowiadający również wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 590 dla arktycznej klasy 2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wywoływania dowolnego rodzaju oleju napędowego, określonych w pkt. a i b, w zależności od potrzeb, z zastrzeżeniem terminu wywoływania zamówienia obowiązującego dla oleju arktycznego określonego w formularzu technicznym. W przypadku braku zainteresowania Zamawiającego za-mawianiem oleju napędowego arktycznego przez cały okres obowiązywania umowy, przewidziany wolumen stanowił będzie wyłącznie olej napędowy standardowy.Przedstawione w formularzach technicznych ilości produktów są wielkościami maksymalnymi, jakie zamierzają kupić Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający gwarantuje na podstawie dotychczasowego zużycia zakup minimum 70% wskazanej w swz ilości oleju napędowego.Jakość oferowanych produktów musi być potwierdzona w specyfikacji technicznej (świadectwie jakości) zawierającej niezbędne do oceny dane o parametrach fizyko-chemicznych każdego rodzaju produktu przy każdej dostawie.Produkty stanowiące przedmiot zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j.: Dz. U. z 2020r., poz. 2289 ze zm.), muszą posiadać karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w której olej napędowy nie może być identyfikowany jako substancja toksyczna zawierająca chemiczne substancje rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1 lub 2 (karta nie może zawierać wpisów: symbol ostrzegawczy T – przedmiot toksyczny, symbol zagrożenia R-45).Przed pierwszą dostawą, a najpóźniej w dniu dostawy oraz każdorazowo w przypadku aktualizacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne karty charakterystyki spełniające wymagania Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. Urz. UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 r. oraz sprostowanie Dz. Urz. UE seria L nr 136 z 29 maja 2007r.) lub wskaże stronę www, z której Zamawiający będzie mógł pobrać aktualną wersję karty charakterystyki.Oferowane produkty muszą charakteryzować się trwałością nie krótszą niż 12 miesięcy. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 3 miesięcy od dnia do-starczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na warunkach wskazanych w projekcie umowy.Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać parametrom określonym w aktualnej na dzień złożenia oferty Normie PN-EN 590 oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r., poz. 1680 ze zm.). W okresie zimowym (1 listopad – 15 marzec) dostarczany winien być olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. W pozostałym okresie Dostawca będzie dostarczał olej napędowy standardowy (z zastrzeżeniem zapisów zał. nr 1.7 do swz in fine). Olej napędowy powinny charakteryzować parametry wskazane w niniejszej swz. Zamawiający ma prawo żądać dostarczenia oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych także w innym okresie (w szczególności miesiąc październik i dalsza część marca i m-c kwiecień) jeśli temperatury powietrza będą wymagały zastosowania takiego oleju napędowego.Do oferty należy dołączyć wyniki badań oferowanego oleju napędowego wykonane przez niezależne laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji uprawnione do prowadzenia badań oleju. Wyniki badań muszą potwierdzać, że oferowany olej napędowy spełnia określone powyżej warunki minimalne.Szczegółowy opis przedmiotu dostawy znajduje się w zał. nr 1.7 do swz.Wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 9 marca 2017r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozów towarów (t.j.: Dz.U. z 2021r., poz. 1857 ze zm.).Szczegółowe Warunki realizacji:1) Dostawa przedmiotu zamówienia o szacunkowej łącznej ilości do 160 m3 franco baza 32-600 Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36 na wyłączny koszt Wykonawcy. Dostawa oleju napędowego w ilości około (do) 160.000 litrów w partiach po 2000-2500 litrów co 1-2 tygodnie (2-4 x w miesiącu) lub 2500 litrów jednorazowo wg zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający zastrzega częstszą lub rzadszą ilość dostaw w danym miesiącu wg własnych potrzeb.2) Podane przewidywane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu (sumarycznie lub w danym miesiącu), bez możliwości wnoszenia roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.3) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego spełniającego wymogi normy PN EN 590 „Paliwa dla pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań”4) Dostawa przedmiotu zamówienia do jednego naziemnego zbiornika dwupłaszczowego, o pojemności 2500 litrów.5) Transport przedmiotu zamówienia realizowany w całości przez Wykonawcę - bez udziału Zamawiającego. Wszystkie środki transportowe Wykonawcy powinny być wyposażone w legalizowane urządzenie pomiarowe określające ilość oleju napędowego w litrach oraz spełniające warunki techniczne do przewozu paliw płynnych, wyspecyfikowane w odpowiednich przepisach prawa.6) Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia pojazdem typu autocysterna spełniającą warunki techniczne i wyposażenie zgodne z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 756 ze zm.).7) Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie do 48 godzin od chwili złożenia telefonicznego, faksowego, e-mailowego lub pisemnego zapotrzebowania. Z uwagi na strategiczny charakter zamówienia opóźnienie dostawy nie poprzedzone stosownymi uzgodnieniami stron będzie bezwzględnie skutkowało naliczeniem kar umownych określonych w projekcie umowy, a w przypadku powtarzających się uchybień również rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy. Wymóg powyższy będzie traktowany przez Zamawiającego rygorystycznie z uwagi na ciągły i strategiczny charakter prowadzonej przez niego działalności.8) Wymóg awizowania przez Wykonawcę ścisłego terminu dostawy (dzień i przybliżona godzina). Zamawiający będzie przyjmował dostawy w godzinach 700 – 1300 w dni robocze. Uchybienie temu terminowi dziennemu traktowane będzie jako opóźnienie dostawy (patrz ppkt. 7 powyżej). Odbiór paliwa w innych godzinach niż 700 – 1300 jest wykluczony, chyba że strony uprzednio i w porozumieniu ustalą inną godzinę odbioru.9) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu łącznie mniejszej ilości oleju napędowego, niż określona w ust.1, w przypadku gdy wynikało to będzie z mniejszego niż szacowane zapotrzebowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach