Przetargi.pl
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miechów

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32200 Miechów, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3830040 w. 19 , fax. 413 832 378
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
  ul. Sienkiewicza 25
  32200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 041 3830040 w. 19, fax. 413 832 378
  REGON: 52394000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miechów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie polegać będzie na prowadzeniu w okresie od 01.11.2018 do 31.12.2020r kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Miechów . I. Usługa polegać będzie w szczególności na: a) Otwieraniu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bieżących i pomocniczych Gminy Miechów i jej jednostek budżetowych. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się 13 rachunków podstawowych i 53 rachunki pomocnicze. 1.1 Prowadzenie rachunku obejmuje m.in. - prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie elektronicznym i tradycyjnym - przyjęcie i wypłacanie gotówki z otwartych rachunków bieżących i pomocniczych - potwierdzanie stanu salda i dokonanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy ( wyciąg bankowy ) , przy czym bank musi zapewnić możliwość odbioru przedmiotowych dokumentów , z punktu kasowego od następnego dnia - ewentualne zamykanie i otwieranie kolejnych rachunków w trakcie trwania umowy - obsługa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie, do około 200 osób miesięcznie - wydawanie na wniosek Zamawiającego opinii bankowych oraz zaświadczeń o posiadaniu konta bankowego - obsługa poleceń przelewów w formie papierowej - obsługa wpłat gotówkowych realizowanych w formie zamkniętej - wydawanie blankietów czekowych - przechowywanie depozytu w formie klucza 1.2 Udostępnienie elektronicznego systemu rozliczeń bankowych . a) System bankowości elektronicznej „Home banking” powinien umożliwiać w szczególności: - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach objętych umową, zawartą w wyniku niniejszego przetargu - wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania - sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy w ramach systemu bankowości elektronicznej - udostępnienie historii rachunku bankowego b) Wykonawca na własny koszt wykona instalację systemu na stanowiskach komputerowych ( w Urzędzie Gminy oraz jednostkach budżetowych) i przeszkoli pracowników obsługujących system. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia w trakcie trwania umowy dodatkowego stanowiska bez dodatkowych kosztów. c) system musi być zainstalowany u Zamawiającego w terminie zapewniającym ciągłość pracy d) system musi posiadać standard zapewniający pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej Zamawiającego 1.3. Utworzenie punktu kasowego ( filia lub oddział) swojego banku. Punkt zlokalizowany na terenie miasta Miechów, z możliwością w dni robocze pobrania gotówki, dokonania wpłaty pieniężnej, złożenia przelewów, odebrania wyciągu bankowego bądź innych dokumentów. Dodatkowo możliwa będzie wypłata świadczeń społecznych na podstawie list wypłat przekazanych bankowi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie. 1.4. Udzielenie kredytu krótkoterminowego odnawialnego w rachunku bieżącym - zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości kredytu. a) kredyt będzie miał charakter odnawialny w każdym roku budżetowym każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwały Rady Miejskiej . b) wysokość kredytu krótkoterminowego będzie wynikać z określonego przez Radę w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego budżetu Gminy Miechów Przy czym w 2018 roku kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2 000 000 zł należy postawić do dyspozycji Zamawiającego najpóźniej do dnia 02-11-2018r. c) wykorzystanie kredytu będzie następowało poprzez obciążenie rachunku bieżącego budżetu Gminy bez potrzeby dodatkowych dyspozycji Zamawiającego d) każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował automatycznie zmniejszenie salda kredytu e) Kosztem kredytu będzie jedynie oprocentowanie liczone jako suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca i marży banku (M) stałej w całym okresie trwania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielenia i obsługi kredytu w rachunku bieżącym (w tym w szczególności prowizji, kosztów wcześniejszej spłaty kredytu, opłat za odstąpienie lub zmianę umowy kredytowej). O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu bank zawiadomi Zamawiającego. f) Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc w ostatnim dniu każdego miesiąca. Spłata kredytu oraz spłata odsetek za m-c grudzień nastąpi do 31 grudnia roku budżetowego. g) o celów przygotowania ofert przyjęto średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 2 000 000 zł. h) do celów zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego informujemy iż na BIP Urzędu w zakładce Budżet znajdują się informacje Burmistrza dotyczące wykonania budżetu za 2017r. i) do celów zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego informujemy iż na BIP Urzędu w zakładce Budżet znajdują się informacje Burmistrza dotyczące wykonania budżetu za rok 2017r oraz stosowne opinie RIO o wykonaniu budżetu 1.5. Oprocentowanie środków na rachunkach Gminy. - oprocentowanie obejmuje środki gromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych, - środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg zmiennej stawki procentowej WIBID 1M i stałej w trakcie trwania umowy marży banku określonej w ofercie. - oprocentowanie wyrażone będzie stawką WBID 1M i stałą w trakcie trwania umowy marżą banku (dodatnia lub ujemna), - odsetki będą naliczane i dopisywane do rachunku w okresie miesięcznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. a/ W szczególności Wykonawca winien przedłożyć zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (j.t. - Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach