Przetargi.pl
Kompleksowa modernizacja energetyczna dwóch budynków: Administracyjnego i Laboratorium

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-748 Olsztyn, ul. Tuwima
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 539 31 68 , fax. 89 539 31 47
 • Data zamieszczenia: 2020-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
  ul. Tuwima 10
  10-748 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 539 31 68, fax. 89 539 31 47
  REGON: 12893400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pan.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa modernizacja energetyczna dwóch budynków: Administracyjnego i Laboratorium
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na poprawie efektywności energetycznej dwóch budynków: Administracyjnego i Laboratorium, zlokalizowanych w Popielnie oraz Wejsunach. Roboty budowlane dotyczą zadań wymienionych poniżej: Zadanie nr 1 - Termomodernizację budynku administracyjnego w Popielnie, o kubaturze 2293 m3 Zadanie nr 2 - Termomodernizację budynku laboratorium w Wejsunach, o kubaturze 1256 m3 2. Zamówienie nie zostało podzielone na części (zamówienie udzielane jest w częściach). Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Zakres robót obejmuje: 1) Zadanie nr 1: a) Termomodernizacja budynku administracyjnego, składająca się z następujących etapów : -Etap 1 - Modernizacja przegrody Dach. -Etap 2 - Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna. -Etap 3 - Roboty uzupełniające. b) Instalację centralnego ogrzewania. -Etap 4 - Instalacja c.o. 2) Zadanie nr 2: a) Termomodernizację budynku laboratorium, składające się z następujących etapów: -Etap 1 - Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą . -Etap 2 - Modernizacja przegrody Dach. -Etap 3 - Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna -Etap 4 - Roboty uzupełniające. b) Instalację Sanitarną. -Etap 5 - Instalacja c.o. -Etap 6 - Instalacja wentylacji mechanicznej i ogrzewania powietrznego. -Etap 7 – Instalacja ciepłej wody użytkowej. Zakres robót zawiera przedmiar znajdujący się w Załączniku nr 8 do SIWZ. 4. Zamawiający będzie zobowiązany do zapewnienia i udostępnienia terenu budowy tj. budynków objętych robotami budowlanymi. Wymagania dotyczące zawierania umów o pracę: 1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący czynności opisane w ust. 2 będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 2. Wykaz czynności, które winny być wykonywane przez pracowników Wykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę: a) prace termomodernizacyjne tj. prace modernizacyjne wraz z wykonaniem robót uzupełniających, b) prace dot. przyłącza sieci c.o. do budynku z wykonaniem robót przygotowawczych, robót ziemnych przyłącza sieci c.o., robót montażowych przyłącza sieci c.o wraz z wykonaniem robót towarzyszących, c) prace dot. przyłącza wodociągowego do budynku z wykonaniem robót przygotowawczych, robót ziemnych przyłącza sieci wodociągowej, robót montażowych przyłącza sieci wodociągowej wraz z wykonaniem robót towarzyszących, d) prace dot. instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u. e) prace dot. instalacji fotowoltaicznej. gdy wykonanie tych prac polega na wykonaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1040 ze zm.). Pozostałe informacje zawarto w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium, które wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium wynosi 20000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 3. Wadium można wnieść w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy – 12 1130 1189 0025 0145 9820 0002, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr PN/K/RB/5/B”. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2 ppkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp, przy czym: a) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań; b) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie; c) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Zamawiający informuje, iż jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami w przypadku ziszczenia się przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (jeżeli dotyczy) określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o grupie kapitałowej: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia zostanie umieszczony na stronie BIP Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach