Przetargi.pl
Budowa przyłącza telekomunikacyjnego w relacji: szafa SSPW WD_OLS11 Olsztynek przy ul. Górnej 5 w Olsztynku – budynek Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gryźlinach przy ul. Lotniczej 18

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5225200, 5225760 , fax. 895 225 205
 • Data zamieszczenia: 2020-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Partyzantów 42529
  10-521 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5225200, 5225760, fax. 895 225 205
  REGON: 51006478400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przyłącza telekomunikacyjnego w relacji: szafa SSPW WD_OLS11 Olsztynek przy ul. Górnej 5 w Olsztynku – budynek Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gryźlinach przy ul. Lotniczej 18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza telekomunikacyjnego od istniejącej szafy SSPW WD_OLS11 Olsztynek w Olsztynku przy ul. Górnej 5 do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gryźlinach przy ul. Lotniczej 18. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje budowę rurociągu kablowego, budowę studni telekomunikacyjnych oraz wciągnięcie kabla optotelekomunikacyjnego do istniejących rurociągów kablowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 9 do SIWZ - Dokumentacji projektowej, składającej się z: 1) projektów budowlanych (Tom I, Tom II, Tom III); 2) projektów wykonawczych; 3) projektu technicznego; 4) przedmiaru robót. 2. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybierze najkorzystniejszą ofertę przy wykorzystaniu „procedury odwróconej” (zgodnie z art. 24 aa ustawy). W pierwszej kolejności dokonana zostanie ocena ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) zbada, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane w niezbędnym terminie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium na kwotę: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych). 2. W przypadku wnoszenia wadium, w formie innej niż pieniężna, należy do oferty dołączyć jego kopię a oryginał, w oddzielnym opakowaniu złożyć w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w Rozdziale XI pkt. 2 do czasu składania ofert. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanym w Rozdziale XI pkt. 1 SIWZ. 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1 SIWZ, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości t.j. (Dz.U. z 2019 r., poz. 310). 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem na wskazane konto Zamawiającego, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium do przetargu na budowę przyłącza telekomunikacyjnego (Z-t-P/12/2020)”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego w Olsztynie przy ulicy Partyzantów 6/8 (Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych) przed upływem terminu składania ofert oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 4. (b) - (e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona na całkowity okres związania ofertą (30 dni od ostatecznego terminu składania ofert) dopuszczalną formą wadium nie będzie rozpatrywana, a wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację (podpis czytelny lub podpis wraz z imienną pieczątką). Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 6. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data uznania konta Zamawiającego wskazanego w Rozdziale I SIWZ przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz oferty, przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 1 do SIWZ, podpisany przez Osoby Uprawnione i zawierający oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie w terminie wskazanych w SIWZ; 2) Oświadczenie nr 1 sporządzone zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz podpisane przez Osoby Uprawnione 3) Oświadczenie nr 2 sporządzone zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 3 do SIWZ oraz podpisane przez Osoby Uprawnione 4) (jeżeli dotyczy) Wykaz przewidzianych prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom w oparciu o Załącznik Nr 5 do SIWZ 5) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo w formie odpisu, lub wypis aktu notarialnego, jeżeli pełnomocnictwo ustanowione zostało w formie aktu notarialnego 6) Kosztorys ofertowy uproszczony (zawierający zestawienie materiałów, zestawienie kosztów pracy sprzętu i zestawienie kosztów robocizny); 7) Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach