Przetargi.pl
Kompleksową dostawę paliwa gazowego do budynków Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 przy ul. Leśnej Polanki 63/65 oraz przy ul. Sprawnej 35A w Warszawie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 03-142 Warszawa, ul. Leśnej Polanki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 884 46 40 , fax. 22 884 46 41
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego
  ul. Leśnej Polanki
  03-142 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 884 46 40, fax. 22 884 46 41
  REGON: 80176300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp154.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksową dostawę paliwa gazowego do budynków Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 przy ul. Leśnej Polanki 63/65 oraz przy ul. Sprawnej 35A w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (grupa E), przy ciśnieniu nie niższym niż 2,0 kPa do trzech punktów poboru znajdujących się w dwóch obiektach Zamawiającego przy ul. Leśnej Polanki 63/65 i ul. Sprawnej 35A w Warszawie o łącznym prognozowanym wolumenie 1102000 kWh, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada: - aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, - aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub - aktualnie obowiązującą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego, na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania paliwa gazowego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ, b. wypełniony i podpisany formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ, c. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ, d. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach