Przetargi.pl
Kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-701 Poznań, Fredry
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (61) 856-06-10, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu
  Fredry 12
  61-701 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. (61) 856-06-10, , fax. -
  REGON: 36784953800120
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań dla n/w punktów: 1. Biela dz. 14/1, 62-550 Wilczyn; 2. Konin, ul. Gospodarcza 7, 62-510 Konin, SZGZ w Koninie; 3. Kretków 1, 63-210 Żerków; 4. Pardalin 1A, 63-421 Przygodzice, SZGZ w Przygodzicach; 5. Wszołów 27, 63-322 Gołuchów; 6. Wszołów 28,63-322 Gołuchów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za spełniających przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna wykonawców, którzy: posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej przez OSD na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną oraz w zakresie dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach