Przetargi.pl
Roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami elektrycznymi, instalacjami sanitarnymi i wyposażeniem sanitarnym w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie

Centrum Kultury "Scena to dziwna" ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Roosevelta
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 424 07 72 , fax. 61 424 07 72
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury "Scena to dziwna"
  ul. Roosevelta 42
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 61 424 07 72, fax. 61 424 07 72
  REGON: 30116188800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.scenatodziwna.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami elektrycznymi, instalacjami sanitarnymi i wyposażeniem sanitarnym w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami elektrycznymi, instalacjami sanitarnymi i wyposażeniem sanitarnym w budynku Centrum Kultury „Scena to dziwna”, ul. Roosevelta 4262-200 Gniezno 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 2.1. Zakresem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa, remont budynku, istniejących pomieszczeń warsztatowych wraz z remontem infrastruktury technicznej i części terenu, zagospodarowanie terenu małą architekturą, infrastrukturą techniczną dla innowacyjnego projektu ”zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury ‘Scena to dziwna’” zlokalizowanego przy ul. Roosevelta 42,dz. nr 32/2 w Gnieźnie. 2.2. Zakres prac obejmuje, w szczególności: a) Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe b) Roboty ziemne c) Kształtowanie terenów zielonych d) Roboty betonowe e) Zbrojenie konstrukcji f) Roboty murarskie g) Prace związane z montażem konstrukcji stalowych h) Obróbki blacharskie i) Pokrycia dachowe j) Chodniki z kostki betonowej k) Termoizolacja ścian l) Hydroizolacje m) Instalacje wod-kan, co, elektryczne oraz niskoprądowe n) Roboty tynkarskie o) Instalowanie stolarki i ślusarki p) Pokrywanie podłóg i ścian q) Roboty wykończeniowe z płyt gipsowych r) Roboty malarskie 2.3. Szczegółowy przedmiot zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna: a) Projekt budowlany i wykonawczy– załącznik nr 11do Siwz b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Budowlanych – załącznik nr 9 do Siwz c) Przedmiar robót – załącznik nr 10 do Siwz d) Inwentaryzacja powykonawcza – załącznik nr 12 do Siwz e) Rysunki (inwentaryzacyjne) – załącznik nr 13 do Siwz f) Prace do wykonania w pierwszym okresie rozliczeniowym: tj. w terminie 60 dni od przejęcia placu budowy przez Wykonawcę - załącznik nr 14 do Siwz. Przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót innej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. 2.4. Oferta musi uwzględniać koszty zakupu wszystkich materiałów i urządzeń, organizację i zabezpieczenie placu budowy. 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Ewentualne użycie w opisie przedmiotu zamówienia określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu pożądanego standardui jakości przeznaczonych do wbudowania materiałów. Zamawiający wymaga aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe, techniczne i eksploatacyjne nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych, uznaje się, iż kalkulacja obejmuje materiały wskazane w dokumentacji przetargowej. 4. W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”. 5. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w sytuacji nie otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Projekt pod nazwą: „Zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena to dziwna” przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie” dofinansowany w ramach WRPO 2014-2020 Oś priorytetowa 4, Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 6. Centrum Kultury „Scena to dziwna” realizuje projekt WRPO 2014 + dla działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałanie 4.4.1 „ Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dla zadania rzeczowego projektu, mianowicie „Roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami elektrycznymi, instalacjami sanitarnymi i wyposażeniem sanitarnym w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie i przeprowadza niniejsze zamówienie. „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, infrastrukturą techniczną dla innowacyjnego projektu” „Zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena to dziwna” ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie” Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena to dziwna” znajdującego się przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie na terenie działki 32/2 w Gnieźnie. Projekt przyczyni się do poprawy stanu i funkcjonalności infrastruktury Centrum Kultury „Scena to dziwna”, które odgrywa znaczącą rolę w rozwoju kultury na terenie miasta Gniezna oraz powiatu gnieźnieńskiego, a tym samym będzie służył zachowaniu wartości historycznych oraz dziedzictwa kulturowego. Projekt przyczyni się również do rozwoju i poprawy jakości oferty kulturalnej Centrum Kultury „Scena to dziwna” oraz do zwiększenia dostępności do kultury w powiecie gnieźnieńskim, w tym dla osób niepełnosprawnych i osób wykluczonych społecznie, a ponadto umożliwi wprowadzenie nowego programu kulturalnego dla wszystkich grup społecznych oraz wiekowych, w tym zaproponowanie nowych form uczestnictwa w kulturze. Projekt będzie służył zwiększeniu uczestnictwa w kulturze a tym samym podniesieniu świadomości i kompetencji kulturowych społeczeństwa. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami. 7. Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 7.1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby zaangażowane do wykonywania robót budowlanych zatrudnione były przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.) wykonujące w szczególności następujące czynność w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:prace fizyczne związane z robotami budowlanymi (przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, betonowe, murarskie blacharsko-dekarskie, izolacyjne, instalacyjne (elektryczne, c.o., sanitarne), tynkarskie, montażowe, ślusarskie, wykończeniowe, malarskie). W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji niniejszego zamówienia, wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, dostawców materiałów budowlanych. Sposób dokumentowania oraz procedura weryfikacji zastosowania postanowień niniejszego ustępu została określona w części III ust. 7 Siwz oraz dodatkowo sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań została określona we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie budowlanym, obejmujące między innymi: 1) spowodowanie śmierci lub uszkodzenia ciała (zawinione jak i niezawinione), 2) roszczenia osób trzecich związane z realizacją Umowy (szkody osobowe, rzeczowe). Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie może być niższa niż wartość łącznego wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy. W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem opłacenia składki. 9. Zamawiający nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przekaże teren budowy. 10. Rozliczenia i płatności: Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową. 11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego w terminie 7dni od dniazawarcia umowy szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik nr 3 do umowy, a także kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej. Wykonawca jest zobowiązany ująć w harmonogramie rzeczowo-finansowym prace, które powinny być wykonane w pierwszym okresie rozliczeniowym, o którym jest mowa w ust. 3 litera a paragraf 7 umowy. 12. Ostateczne wykonanie robót objętych niniejszym zamówieniem musi zostać potwierdzone przez Wykonawcę uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 13. Wykonawca udzieli gwarancji za wady na wykonane roboty budowlane na okres minimum 60 miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Przedłużenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 14. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonania zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Termin dokonania wizji miejsca wykonywania robót, Wykonawca winien wcześniej uzgodnić z osobą uprawnioną do porozumiewania się w zakresie merytorycznym. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej, zostaną poinformowanie-mailem.Podczas wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie złotych polskich: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 67 1020 4115 0000 9902 0190 9134 z dopiskiem „Wadium – nr sprawy CK.212.1.2019” 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego, (godzina i minuta, np. jeżeli termin składania ofert upływa o godz.9:30, a wadium wpłynie o godz. 9:32, Zamawiający uzna, że nie wpłynęło w terminie). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć w odrębnej kopercie w siedzibie Centrum Kultury „Scena to dziwna” ul. Wrzesińska 2, 62-200 Gniezno, najpóźniej w terminie składania ofert, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy prawo zamówień publicznych. 7. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji konieczne jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5ustawy Pzp. 8. W przypadku, gdy wadium w formie gwarancji wnoszone będzie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji powinno wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak i do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 9. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1)wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący - załącznik nr 1 do SIWZ, W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego,jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów- załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy), 3) stosowne pełnomocnictwa - przypadku składania oferty wspólnej - pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie, - pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej, określające rodzaj i zakres czynności, które może realizować pełnomocnik, 4) dowód wpłaty wadium, 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – wg. załącznika nr 4 do SIWZ (UWAGA – oświadczenia nie należy załączać do oferty. Aby było skuteczne, należy je złożyć dopiero po otwarciu ofert)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach