Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Klembów

Gmina Klembów ogłasza przetarg

 • Adres: 05205 Klembów, ul. Gen. F. Żymirskiego 38
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 799-93-90 , fax. 0-22 777-90-85
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Klembów
  ul. Gen. F. Żymirskiego 38
  05205 Klembów, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 799-93-90, fax. 0-22 777-90-85
  REGON: 55066815000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.klembow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Klembów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego, zwanych dalej Miejscami odbioru, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania Umowy do Miejsc odbioru określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, szacuje się w wysokości 3 216 320 kWh. 3. Podana wielkość wolumenu paliwa gazowego określona w pkt. 2 jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznego wolumenu paliwa gazowego, względem ilości określonej w pkt. 2. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w pkt. 2 nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość paliwa gazowego. 4. Zamówienie na paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach gazowych oraz zamówienie mocy umownej określa załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 755) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi. 6. Usługa dystrybucji paliwa gazowego do Miejsc odbioru odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego OSD - Polska Spółka Gazownictwa Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Warszawie. 7. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do: - zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego, - wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych dostawy paliwa gazowego, bądź też złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umów kompleksowych dostawy paliwa gazowego w trybie zgodnego porozumienia Stron, - dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD oraz dotychczasowym sprzedawcą niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia kompleksowej dostawy paliwa gazowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca - zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 755) - posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca - zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 755) - posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub aby posiadał podpisaną aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę stanowi: - wypełniony formularz oferty wraz z formularzem cenowym stanowiącymi Załączniki nr 4 i 4a do SIWZ, - oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VI pkt 1 SIWZ – Załączniki nr 2 i 3, - pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (w przypadku podpisania oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy), - zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego (jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu – załącznik nr 5 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach