Przetargi.pl
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO DO OBIEKTÓW GMINY RADOMYŚL NAD SANEM

Gmina Radomyśl nad Sanem ogłasza przetarg

 • Adres: 37-455 Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8454328 , fax. 015 8454302
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radomyśl nad Sanem
  ul. Rynek Duży 7 7
  37-455 Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie
  tel. 015 8454328, fax. 015 8454302
  REGON: 83040912300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomysl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO DO OBIEKTÓW GMINY RADOMYŚL NAD SANEM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (sprzedaż i dystrybucja) do obiektów użyteczności publicznej Gminy Radomyśl nad Sanem. Zapotrzebowanie gazu na okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2016 r. wynosić będzie: - 551 m3 (w taryfie W-1), - 1 833 119 kWh (w taryfach W-2, W-3, W-4, W-5) Podane zużycie gazu jest wartością szacunkową. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu wyszacowanej ilości gazu. Zakup mniejszej lub większej ilości nie spowoduje zmiany wysokości stawek w taryfach, nie może być również podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Sprzedaż i dystrybucja gazu odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. 2012 poz. 1059 ze zmianami) zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do wyżej wymienionej ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( j. t. Dz. U. 2014 poz. 121 ze zmianami ). Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U. 2012 poz. 1059 ze zmianami) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. 2014 poz. 1695 ze zmianami).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091230007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radomysl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach