Przetargi.pl
Dostawa ustników do urządzeń kontrolno - pomiarowych dla jednostek terenowych Policji woj. podkarpackiego. Numer postępowania: ZP/34/2015

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8582192 , fax. 017 8582193
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Dąbrowskiego 30 30
  35-036 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8582192, fax. 017 8582193
  REGON: 69031697000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpacka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ustników do urządzeń kontrolno - pomiarowych dla jednostek terenowych Policji woj. podkarpackiego. Numer postępowania: ZP/34/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ustników do urządzeń kontrolno - pomiarowych dla jednostek terenowych Policji woj. podkarpackiego. 2. Oferowany przez Wykonawcę asortyment musi spełniać warunki określone przez Zamawiającego, w załączniku nr 1 do SIWZ, który zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. cechy charakterystyczne, materiał, z jakiego mają być wykonane, charakteryzujące je parametry oraz ilości. 3. Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania: 1) Zadanie nr 1- Dostawa ustników do urządzenia kontrolno - pomiarowego typu Alkosensor IV, 2) Zadanie nr 2 - Dostawa ustników do urządzenia kontrolno - pomiarowego typu Alkotest Drager 7410, Alkoquant 3020, 3) Zadanie nr 3 - Dostawa ustników do urządzenia kontrolno - pomiarowego typu Alkomat M-52, Alkometr A-2,0. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do specyfikacji. 5. Zamawiający przewiduje prawo opcji do niniejszego zamówienia. Oznacza to możliwość rozszerzenia zamówienia o ilości dodatkowe. Realizacja zamówienia rozszerzonego uzależniona będzie od wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego. Szczegółowy zakres zamówienia z prawem opcji zawiera opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy, tabela, kolumna nr 9 - zamówienie z prawem opcji - możliwość rozszerzenia zakupu o ilości dodatkowe). 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) i 7) ustawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384200005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji dostaw cząstkowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.podkarpacka.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach