Przetargi.pl
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezówce

Gmina Ropczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1/30
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (017) 2210550 , fax. (017) 2210555
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ropczyce
  ul. Krisego 1/30 1/30
  39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie
  tel. (017) 2210550, fax. (017) 2210555
  REGON: 00052472000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropczyce.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezówce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezówce. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis techniczny Zamawiający zawarł w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania w ofercie urządzeń równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych urządzeń. Urządzenia równoważne muszą bezwzględnie spełniać wymogi dla samochodów ratowniczo - gaśniczych wynikające z obowiązujących przepisów. 4. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie dokonany w siedzibie Wykonawcy i potwierdzony protokołem odbioru, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę. 5. Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu wraz z pojazdem komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie w języku polskim oraz komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu. 6. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagania i warunki: - Posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień składania ofert. - Posiadać dokument (świadectwo homologacji) typu potwierdzający parametry oferowanego pojazdu w zakresie: mocy pojazdu (wymagany parametr wyraźnie zakreślić). - Wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami). - Minimalne wymagania techniczne zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Niespełnienie przez Wykonawców wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w niniejszej SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty. 7. Wymagany okres gwarancji: - gwarancja mechaniczna na pojazd i jego podzespoły bez limitu km - min. 2 lata - gwarancja na perforację podwozia - min. 2 lata - gwarancja na lakier - min. 2 lata; Zamawiający wymaga wykonywanie napraw przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. W innych przypadkach Wykonawca pokryje wszystkie udokumentowane koszty pośrednie związane z dostarczeniem pojazdu do serwisu. Powyższe okresy gwarancji liczone są od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropczyce.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach