Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby Powiatowego Centrum Sportowego wraz z usługą odbioru i rozliczania en. el. wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 28-200 Staszów, Oględowska 6
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
  Oględowska 6
  28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie
  REGON: 260618276
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby Powiatowego Centrum Sportowego wraz z usługą odbioru i rozliczania en. el. wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, polegająca na sprzedaży energii elektrycznej, świadczeniu usługi dystrybucji oraz świadczeniu usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach