Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w msc. Promnik, Gm. Strawczyn

GMINA STRAWCZYN ogłasza przetarg

 • Adres: 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48413038002 , fax. +48413038157
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA STRAWCZYN
  ul. Żeromskiego 16
  26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie
  tel. +48413038002, fax. +48413038157
  REGON: 291010790
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.strawczyn.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w msc. Promnik, Gm. Strawczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 388096T- ul. Strażacka w msc. Promnik w gminie Strawczyn. Roboty obejmują rozbudowę drogi gminnej klasy D – dojazdowej na długości 440,00mb.Rozbudowa drogi obejmuje m. in.:• Roboty przygotowawcze,• Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów,• Budowa lewostronnego chodnika dla pieszych,• Budowa zjazdów indywidualnych,• Budowa zjazdów publicznych,• Budowa skrzyżowań z drogami gminnymi,• Wykonanie kanalizacji deszczowej,• Usunięcie kolizji z siecią elektryczną,• Usunięcie kolizji z siecią wodociągową,• Oznakowanie drogi.Uwaga:1. Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania kanału technologicznego.2. Zamawiający informuje, że jest obecnie na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ZRID). Przewidywany termin uzyskania decyzji to kwiecień 2023 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:- Zamawiający nie stawia warunku2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:- Zamawiający nie stawia warunku3) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej:- Zamawiający nie stawia warunku4) zdolności technicznej lub zawodoweja) Potencjał techniczny: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumentyZamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:- minimum jedną robotę w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy dróg publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (w ramach jednego zamówienia)b) Potencjał kadrowy: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi kandydata na stanowisko wymienione poniżej:- Kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymiw specjalności drogowej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do pełnienia tej funkcji oraz posiadający doświadczenie polegające na kierowaniu robotami na min. 1 budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie dróg.- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania budowamiw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum roczne doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót,- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania budowamiw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum roczne doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót,Do wykazu osób w stosunku do kierownika/ów budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach