Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu ogłasza przetarg

 • Adres: 90447 Łódź, ul. Piotrkowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6384959, 6384911 , fax. 42 638-49-58
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
  ul. Piotrkowska 173
  90447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6384959, 6384911, fax. 42 638-49-58
  REGON: 47317005200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl; http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby zasilania złącz imprez tymczasowych zlokalizowanych na ul. Piotrkowskiej w Łodzi oraz na cele oświetlenia ulic i placów świetlnej sygnalizacji ulicznej, oświetlenia przejść podziemnych znajdujących się na terenie Miasta Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ – „Formularz aktu umowy”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca udowodni (wykaże), że posiada: a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U.2018.755) b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie o podpisanej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD lub podpisaniu tej umowy do czasu podpisania umów na sprzedaż energii (dotyczy Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) . UWAGA: 1. Zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy w przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający wymaga, by wszyscy wykonawcy ubiegający się o zamówienie (tj. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) samodzielnie i odrębnie posiadali : a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U.2018.755) b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie o podpisanej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD lub podpisaniu tej umowy do czasu podpisania umów na sprzedaż energii (dotyczy Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej). 2. Zamawiający wymaga aby : a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U.2018.755) b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dotyczy Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie o podpisanej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD lub podpisaniu tej umowy do czasu podpisania umów na sprzedaż energii (dotyczy Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) posiadał Wykonawca składający ofertę w postępowaniu. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca składając ofertę może polegać jedynie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. W związku z powyższym, w przypadku gdy Wykonawca składający ofertę nie będzie posiadał w/w koncesji/oświadczenia wówczas zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, a w konsekwencji jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach