Przetargi.pl
Kompleksowa całodobowa ochrona budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-858 Gdańsk, Wałowa 15
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
  Wałowa 15
  80-858 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 00032571300102
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bgpan.gda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa całodobowa ochrona budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowej całodobowej ochronie budynków Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej.2. Szacowana ilość roboczogodzin w jednym miesiącu wynosi 720 godzin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu:1) W zakresie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawowodwej- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.Dz. U. z 2021 r.poz. 1995).2) W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca wykaże, że:a) zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi stałej fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej*, przez okres co najmniej 12 miesięcy każdą, w tym co najmniej jedną w budynku użyteczności publicznej, w którym zgromadzono zbiory dóbr kultury (biblioteka, muzeum, galeria itp.), o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto;*Uwaga! Budynek użyteczności publicznej jest to budynek w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.).W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie czasu trwania i wartości usługi.b) dysponuje w celu realizacji zmówienia:­ co najmniej 5 (pięcioma) osobami, które będą pełniły służbę na chronionych obiektach, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r., o ochronie osób i mienia (t.j.Dz. U. z 2021 r.poz. 1995), posiadającymi co najmniej 1 roczne doświadczenie w świadczeniu usług kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz posiadającymi pozwolenie na broń obiektową.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach