Przetargi.pl
Kompleks sportowo - rekreacyjny "Nad Strugą" II Etap - wykonanie placu zabaw i miasteczka ruchu przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Gen. J. Bema
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 226 700 , fax. 566 226 705
 • Data zamieszczenia: 2019-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Gen. J. Bema
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 226 700, fax. 566 226 705
  REGON: 87167050700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład budżetowy Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleks sportowo - rekreacyjny "Nad Strugą" II Etap - wykonanie placu zabaw i miasteczka ruchu przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1.Przedmiotem zamówienia jest Kompleks sportowo - rekreacyjny „Nad Strugą” II Etap – wykonanie placu zabaw i miasteczka ruchu przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu. 1.2. Zakres robót obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1. Wykonanie placu zabaw dla dzieci: - wykonanie fundamentów betonowych, montaż urządzeń zabawowych dla dzieci i regulaminu korzystania; - wykonanie palisady betonowej (rozebranie murków z bloczków betonowych, wywiezienie gruzu); - ogrodzenie placu zabaw (ogrodzenie systemowe z furtką) 2. Plac do jazdy na rowerze – miasteczko ruchu: – płyta żelbetowa, zbrojenie, podbudowa, nawierzchnie z kostki brukowej, obrzeża betonowe, oznakowanie, stojak na rowery, ławka drewniana. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę Geotechnica sp. z o.o. Toruń); części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 1.4. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach ziemnych i związanych z montażem urządzeń. Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na umowę o pracę zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 3.900 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset 00/100). Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na konto Bank Millennium Nr 78 1160 2202 0000 0000 6172 1082 z adnotacją wadium: 3/2019 Kompleks sportowo - rekreacyjny „Nad Strugą” II Etap - wykonanie placu zabaw i miasteczka ruchu przy ul Olsztyńskiej w Toruniu. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j . Dz. U. 2018 poz. 110 ze zm.)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wypełniony formularz oferty wraz z tabelą wynagrodzenia ryczałtowego. 4. Dowód wniesienia wadium (oryginał). 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy). 7. Oświadczenia: - oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy). - Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy składa oświadczenie jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców. Oświadczenie składane w przypadku zamiaru korzystania z podwykonawców. –zał. nr 10

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach