Przetargi.pl
INWENTARYZACJA ORAZ OPRACOWANIE STANDARDÓW PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Gmina Miejska Ostróda ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 429 400 , fax. 896 429 401
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Ostróda
  ul. Mickiewicza 24
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 429 400, fax. 896 429 401
  REGON: 52443000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  INWENTARYZACJA ORAZ OPRACOWANIE STANDARDÓW PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu zawierającego standardy dotyczące kształtowania wizerunku przestrzeni miasta Ostróda. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie inwentaryzacji: w celu oceny natężenia występowania negatywnych oddziaływań urządzeń reklamowych, tablic reklamowych, szyldów, obiektów małej architektury i ogrodzeń na przestrzeń miejską. 2) opracowanie analizy techniczno- ekonomicznej i proponowanych rozwiązań; 3) opracowanie na podstawie inwentaryzacji i analizy techniczno- ekonomicznej standardów wizerunkowych; 4) wykonanie na podstawie wypracowanych standardów wizerunkowych oraz „Szydlownika” zestawu gotowych szablonów zawierający wszystkie niezbędne do wykonania i skalowalne elementy, w tym wzór, kolorystykę, zestaw kolorów i czcionkę; 5) prezentację- która stanowi streszczenie w języku niespecjalistycznym przeprowadzonych prac, dokonanych analiz, wyciągniętych wniosków oraz propozycji standardów wizerunkowych, ze wskazaniem minimum po 2 przykłady zmian każdego z elementów wizerunkowych (szyldów, witryn, reklam, etc.). Prezentacja powinna zostać przedstawiona na spotkaniu z mieszkańcami miasta oraz na Komisjach Rady Miejskiej w Ostródzie oraz w trakcie sesji Rady Miejskiej. Prezentacja przedstawiona na Komisjach i sesji Rady Miejskiej powinna zawierać również omówienie ewentualnej uchwały krajobrazowej. 6) w zależności od stanu prawnego aktualnego na dany dzień wykonania tej części zamówienia, przygotowani i przedstawienie projektu uchwały krajobrazowej lub uchwały przyjmującej zalecane do używania na terenie miasta wytyczne wizerunkowe. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). 5. Zamawiający wymaga, aby wskazane przez wykonawcę osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71241000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ); 2) pełnomocnictwo oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię, w przypadku: a) wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; b) ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach