Przetargi.pl
Dostawa paliwa żeglugowego do silników statków Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, Grunwaldzka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 670 92 14, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.
  Grunwaldzka 49
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 670 92 14, , fax. -
  REGON: 28058224900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zegluga.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa żeglugowego do silników statków Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa paliwa żeglugowego do silników statków Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie, w ilości 45 m3. 2. Dostawy paliwa będą dostarczane w sezonie letnim tj. od 1 maja do 30 września.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty podpisane oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – według wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, na potwierdzenie tego warunku przedstawi także dokument potwierdzający te okoliczności, tj.: koncesja, zezwolenie lub licencja na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.755 ze zm. ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach