Przetargi.pl
interwencyjne sprzątanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-838 Warszawa, Prosta
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 551 21 00 , fax. 22 551 21 01
 • Data zamieszczenia: 2019-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Skarbu Państwa
  Prosta 69
  00-838 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 551 21 00, fax. 22 551 21 01
  REGON: 14000145900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zmsp.bip.um.warszawa.pl , http://zmsp.warszawa.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  interwencyjne sprzątanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia Na wykonania usługi interwencyjnego uporządkowania terenów Skarbu Państwa w Warszawie administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa. Usługa powinna być realizowana w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szczegółowe zestawienie działek będących przedmiotem niniejszego postępowania wraz z zakres czynności: 1. dz. ewid. Nr 50/6 obręb 4-03-06, Dzielnica Białołęka, pow. 3 393 m2 – szacunkowa ilość kontenerów odpadów o pojemności KP-7 – 1 szt. a) uporządkowanie działki z zalegających odpadów komunalno-bytowych w szczególności: gruz, opakowania szklane, rurki, butelki, itp b) wywóz znajdujących się odpadów wraz z potwierdzeniem ich utylizacji, c) karczowanie terenu działki jeżeli jest to niezbędne do należytego wykonania usługi, usunięcie zbędnych suchych gałęzi, oraz innych odpadów biodegradowalnych w tym: skoszona trawa, d) wyrównanie i wygrabienie terenu po zakończeniu prac, e) odchwaszczenie terenu utwardzonego po usunięciu odpadów. 2. dz. ewid. Nr 87/12 obręb 2-08-31, Dzielnica Włochy, pow. 5 351 m2 – szacunkowa ilość kontenerów odpadów o pojemności KP-7 – 2-3 szt. a) uporządkowanie działki z zalegających odpadów komunalno-bytowych w szczególności: gruz, opakowania szklane, rurki, butelki, itp. b) uprzątnięcie pryzm odpadów gabarytowych takich jak stare meble, muszle klozetowe, itp. c) wywóz znajdujących się odpadów wraz z potwierdzeniem ich utylizacji, d) karczowanie terenu działki jeżeli jest to niezbędne do należytego wykonania usługi, usunięcie zbędnych suchych gałęzi, oraz innych odpadów biodegradowalnych w tym: skoszona trawa, e) wyrównanie i wygrabienie terenu po zakończeniu prac, f) odchwaszczenie terenu utwardzonego po usunięciu odpadów. 3. dz. ewid. Nr 2/30, 2/29, 2/18 obręb 4-07-05, Dzielnica Białołęka, pow. 6 924 m2 – szacunkowa ilość kontenerów odpadów o pojemności KP-7 – 5-6 szt. a) uporządkowanie działek z zalegających odpadów komunalno-bytowych w szczególności: gruz, opakowania szklane, rurki, butelki, itp. b) uprzątnięcie pryzm odpadów przemysłowych i technicznych oraz gabarytów przedmiotów sanitarnych takich jak muszle klozetowe, itp. c) wywóz znajdujących się odpadów wraz z potwierdzeniem ich utylizacji, d) karczowanie terenu działki jeżeli jest to niezbędne do należytego wykonania usługi, usunięcie zbędnych suchych gałęzi, oraz innych odpadów biodegradowalne w tym: skoszona trawa, e) wyrównanie i wygrabienie terenu po zakończeniu prac, f) odchwaszczenie terenu utwardzonego po usunięciu odpadów. 4. dz. ewid. Nr 43/1, 61/5 obręb 3-02-01, Dzielnica Praga-Południe, pow. 8 227 m2 – szacunkowa ilość kontenerów odpadów o pojemności KP-7 – 2-3 szt. a) uporządkowanie działki z zalegających odpadów komunalno-bytowych w szczególności: gruz, opakowania szklane, rurki, butelki, fekalia, itp. b) uprzątnięcie odpadów gabarytowych takich jak stare meble, muszle klozetowe, itp. c) wywóz znajdujących się odpadów wraz z potwierdzeniem ich utylizacji, d) karczowanie terenu działki jeżeli jest to niezbędne do należytego wykonania usługi, usunięcie zbędnych suchych gałęzi, oraz innych odpadów biodegradowalnych w tym: skoszona trawa, e) wyrównanie i wygrabienie terenu po zakończeniu prac, f) odchwaszczenie terenu utwardzonego po usunięciu odpadów. 5. dz. ewid. Nr 19/31, 19/33, 19/35 obręb 4-16-16, Dzielnica Białołęka, pow. 33 285 m2 – szacunkowa ilość kontenerów odpadów o pojemności KP-7 – 80-90 szt. a) uporządkowanie działek z zalegających odpadów komunalno-bytowych w szczególności: gruz, opakowania szklane, rurki, butelki, uprzątnięcie starych drzewek choinkowych, itp. b) uprzątnięcie pryzm odpadów przemysłowych i technicznych, gabarytów oraz przedmiotów sanitarnych takich jak muszle klozetowe, itp. c) wywóz znajdujących się odpadów wraz z potwierdzeniem ich utylizacji, d) karczowanie terenu działki jeżeli jest to niezbędne do należytego wykonania usługi, usunięcie zbędnych suchych gałęzi, oraz innych odpadów biodegradowalne w tym: skoszona trawa, e) wyrównanie i wygrabienie terenu po zakończeniu prac, f) odchwaszczenie terenu utwardzonego po usunięciu odpadów. 6. dz. ewid. Nr 6 obręb 6-07-02, Dzielnica Wola, pow. 915 m2 – szacunkowa ilość kontenerów odpadów o pojemności KP-7 – 1 szt. a) uporządkowanie działki z zalegających odpadów komunalno-bytowych w szczególności: gruz, opakowania szklane, rurki, butelki, itp. b) wywóz znajdujących się odpadów wraz z potwierdzeniem ich utylizacji, c) karczowanie terenu działki jeżeli jest to niezbędne do należytego wykonania usługi, usunięcie zbędnych suchych gałęzi, oraz innych odpadów biodegradowalnych w tym: skoszona trawa, d) wyrównanie i wygrabienie terenu po zakończeniu prac, e) odchwaszczenie terenu utwardzonego po usunięciu odpadów. 7. dz. ewid. Nr 20/1 obręb 6-15-01, Dzielnica Bemowo, pow. 6 481 m2 – szacunkowa ilość kontenerów odpadów o pojemności KP-7 – 1-3 szt. a) uporządkowanie działki z zalegających odpadów komunalno-bytowych w szczególności: gruz, opakowania szklane, rurki, butelki, itp b) uprzątnięcie odpadów gabarytowych takich jak stare meble, muszle klozetowe, itp. c) wywóz znajdujących się odpadów wraz z potwierdzeniem ich utylizacji, d) karczowanie terenu działki jeżeli jest to niezbędne do należytego wykonania usługi, usunięcie zbędnych suchych gałęzi, oraz innych odpadów biodegradowalnych w tym: skoszona trawa, e) wyrównanie i wygrabienie terenu po zakończeniu prac, f) odchwaszczenie terenu utwardzonego po usunięciu odpadów. 8. dz. ewid. Nr 108/8, 108/10, 108/13, 108/15, 108/16, 111/3, 111/4, 112/3, 6-12-16, Dzielnica Bemowo, pow. 2 683 m2 – szacunkowa ilość kontenerów odpadów o pojemności KP-7 – 6-10 szt. a) uporządkowanie działek z zalegających odpadów komunalno-bytowych w szczególności: gruz, opakowania szklane, rurki, butelki, itp. b) uprzątnięcie pryzm odpadów przemysłowych i technicznych, gabarytów oraz przedmiotów sanitarnych takich jak muszle klozetowe, itp. c) wywóz znajdujących się odpadów wraz z potwierdzeniem ich utylizacji, d) karczowanie terenu działki jeżeli jest to niezbędne do należytego wykonania usługi, usunięcie zbędnych suchych gałęzi, oraz innych odpadów biodegradowalne w tym: skoszona trawa, e) wyrównanie i wygrabienie terenu po zakończeniu prac, f) odchwaszczenie terenu utwardzonego po usunięciu odpadów. 9. dz. ewid. Nr 17/95 obręb 4-05-06, 11 obręb 4-16-45, Dzielnica Białołęka, pow. 43 826 m2 – szacunkowa ilość kontenerów odpadów o pojemności KP-7 – 1 szt. a) uporządkowanie działki z zalegających odpadów komunalno-bytowych w szczególności: gruz, opakowania szklane, rurki, butelki, itp. b) uprzątnięcie odpadów gabarytowych takich jak stare meble, muszle klozetowe, itp. c) wywóz znajdujących się odpadów wraz z potwierdzeniem ich utylizacji, d) karczowanie terenu działki jeżeli jest to niezbędne do należytego wykonania usługi, usunięcie zbędnych suchych gałęzi, oraz innych odpadów biodegradowalnych w tym: skoszona trawa, e) wyrównanie i wygrabienie terenu po zakończeniu prac, f) odchwaszczenie terenu utwardzonego po usunięciu odpadów. 10. dz. ewid. Nr 13 obręb 4-07-02, Dzielnica Białołęka, pow. 3 726 m2 – szacunkowa ilość kontenerów odpadów o pojemności KP-7 – 80-90 szt. a) uporządkowanie działek z zalegających odpadów komunalno-bytowych w szczególności: gruz, opakowania szklane, rurki, butelki, złom, itp b) uprzątnięcie pryzm odpadów przemysłowych i technicznych, gabarytów oraz przedmiotów sanitarnych takich jak muszle klozetowe, itp. c) wywóz znajdujących się odpadów wraz z potwierdzeniem ich utylizacji, d) karczowanie terenu działki jeżeli jest to niezbędne do należytego wykonania usługi, usunięcie zbędnych suchych gałęzi, oraz innych odpadów biodegradowalne w tym: skoszona trawa, e) wyrównanie i wygrabienie terenu po zakończeniu prac, f) odchwaszczenie terenu utwardzonego po usunięciu odpadów. 11. dz. ewid. Nr 32/3 obręb 3-08-04, Dzielnica Rembertów, pow. 666 m2 – szacunkowa ilość kontenerów odpadów o pojemności KP-7 – 1 szt. a) uporządkowanie działki z zalegających odpadów komunalno-bytowych w szczególności: gruz, opakowania szklane, rurki, butelki, złom, itp b) wywóz znajdujących się odpadów wraz z potwierdzeniem ich utylizacji, c) karczowanie terenu działki jeżeli jest to niezbędne do należytego wykonania usługi, usunięcie zbędnych suchych gałęzi, oraz innych odpadów biodegradowalnych w tym: skoszona trawa, d) wyrównanie i wygrabienie terenu po zakończeniu prac, e) odchwaszczenie terenu utwardzonego po usunięciu odpadów. Rozliczenie prac wykonanych przez Wykonawcę następować będzie każdorazowo w protokołach odbioru (do każdej nieruchomości indywidualnie). Wynagrodzenie, jakie Zamawiający zapłaci za prawidłowe wykonanie prac zleconych, będzie wynikało z faktycznego zakresu prac ( ilości wywiezionych kontenerów odpadów) zrealizowanych przez Wykonawcę na danej nieruchomości, ale nie przekroczy kwoty wynikającej z oferty. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia każdorazowo pod protokół odbioru prac, dokumentu potwierdzającego ilość wywiezionych kontenerów odpadów wraz ze wskazaniem miejsca ich utylizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 7 900,00 zł. 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3. Termin i miejsce wniesienia wadium 1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego Nr 02 1030 1508 0000 0005 5004 0085 Bank Handlowy (decyduje data polecenia przelewu) Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 2) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2 SIWZ dokument wadium należy dołączyć do oferty. 3) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem oferenta z postępowania. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonanie umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Zwrot wadium. Zgodnie z art. 46 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 5. Utrata wadium. Zgodnie z art. 46 ust 4a oraz ust 5ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Brak wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach