Przetargi.pl
„Interwencyjne naprawy, konserwacje i remonty bieżące mienia”

Gmina Polkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 84 74 121 , fax. 076 72 46 780
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Polkowice
  Rynek 1
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 84 74 121, fax. 076 72 46 780
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.polkowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Interwencyjne naprawy, konserwacje i remonty bieżące mienia”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest interwencyjne wykonywanie bieżących napraw, konserwacji i remontów mienia stanowiącego własność gminy Polkowice w ramach zadań budżetowych pn.: „Zakup usług remontowych” i „Usługi komunalne”. Zakres prac obejmuje: 1) zdemontowanie elementów drewnianych (np. w ławkach, pergolach, pomostach itp.), 2) zdemontowanie elementów metalowych (np. furtka, panel ogrodzeniowy, siatka ogrodzeniowa, itp.), 3) zdemontowanie elementów z tworzywa sztucznego (np. płyta HDPE itp.), 4) zdemontowanie urządzeń małej architektury (np. kosz, gablota, stojak rowerowy, ławka, trzepak, urządzenie zabawowe itp.), 5) pomalowanie elementów drewnianych (np. w ławkach, pergolach, pomostach itp.), 6) pomalowanie konstrukcji i elementów metalowych (np. panel ogrodzeniowy, słupek, kosz, gablota, stojak rowerowy, trzepak, urządzenie zabawowe itp.), 7) pomalowanie elewacji, powierzchni tynkowanych, 8) uzupełnienie murków, ścian z cegły i betonu, 9) uzupełnienie tynku zewnętrznego, 10) uzupełnienie nawierzchni mineralnej tj. piaskowej, żwirowej itp. w brakujących miejscach, 11) wymiana elementów ceramicznych w pokryciach wiat, itp., 12) zamontowanie elementów drewnianych (np. w ławkach, pergolach, pomostach itp.), 13) zamontowanie elementów metalowych (np. furtka, panel ogrodzeniowy, siatka ogrodzeniowa, itp.), 14) zamontowanie elementu z tworzywa sztucznego (np. płyta HDPE itp.), 15) zamontowanie urządzeń małej architektury (np. kosz, gablota, stojak rowerowy, ławka, trzepak, urządzenie zabawowe itp.), 16) naprawę nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej, płytek chodnikowych na ternie placów rekreacyjnych, 17) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej, płytek chodnikowych w obrębie obiektów małej, 18) wymiana zewnętrznych okładzin ceramicznych, gresu, kamienia naturalnego, 19) spawanie (np. przyspawanie furtki, pręta w panelu ogrodzeniowym itp.) Zamawiający w pkt. VIII SIWZ Kryteria wyboru oferty określa szacunkowe ilości robót planowanych do wykonania. Ilość robót wskazanych przez Zamawiającego stanowi ilość szacowaną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości robót planowanych do wykonania przez Wykonawcę w granicach finansowych określonych maksymalną nominalną wartością zamówienia bez roszczeń odszkodowawczych stron. Zamówienie będzie realizowane do wysokości maksymalnej nominalnej wartości zamówienia będącej sumą iloczynów szacowanych ilości robót planowanych do wykonania i cen jednostkowych brutto zaoferowanych w ofercie Wykonawcy. W przypadku wyczerpania maksymalnej nominalnej wartości zamówienia umowa wygasa bez roszczeń odszkodowawczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w §1 projektu umowy. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji liczony będzie od daty bezusterkowego odbioru poszczególnych zakresów robót ujętych w określonych protokołach typowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. 2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika 3. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 4. Zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach