Przetargi.pl
dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do dostępu naczyniowego, jednorazowych łyżek do laryngoskopów, materiałów eksploatacyjnych do defibrylatora, sprzętu ochrony osobistej/pacjenta

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-570 Jelenia Góra, Cieplicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 535 614, , fax. 757 535 614
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
  Cieplicka 126A
  58-570 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 757 535 614, , fax. 757 535 614
  REGON: 10824540000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.999.jgora.pl; bip.999.jgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do dostępu naczyniowego, jednorazowych łyżek do laryngoskopów, materiałów eksploatacyjnych do defibrylatora, sprzętu ochrony osobistej/pacjenta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do dostępu naczyniowego, jednorazowych łyżek do laryngoskopów, materiałów eksploatacyjnych do defibrylatora, sprzętu ochrony osobistej/pacjenta Pakiet I – Sprzęt jednorazowy do dostępu naczyniowego typu venflon Pakiet II – Sprzęt jednorazowy do dostępu naczyniowego typu motylki i nakłuwacze Pakiet III – Jednorazowe łyżki do laryngoskopu światłowodowego Pakiet IV - Sprzęt ochrony osobistej/pacjenta. Pakiet V - Materiały eksploatacyjne do defibrylatora Lifepak 12/15.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141320-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym zakresie, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą. 1.1 W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego 1.1.1 Wypełniony druk oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 1.1.2. Formularz cenowy (opis przedmiotu zamówienia) nazwa towaru i producenta, rok produkcji na formularzu cenowym (zał. Nr 1 do SIWZ) - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 1.1.3 W odniesieniu do pakietu I Zamawiający wymaga, załączenia próbek oferowanych produktów w oryginalnym opakowaniu handlowym: kaniul do dostępu naczyniowego 3 szt, (pozycja 2.3 z załącznika nr 1 do SIWZ). W odniesieniu do pakietu II igły typu „motylek” 3 szt. (pozycja 1.2 z załącznika nr 1 do SIWZ), nakłuwacze 3 szt (pozycja 2 z załącznika nr 1 do SIWZ). 1.1.4 W odniesieniu do pakietu III Zamawiający wymaga, załączenia próbek oferowanych produktów – w oryginalnym opakowaniu handlowym, po 2 szt. z pozycji 1-4. Zamawiający wymaga aby opakowanie pojedyncze zawierało etykietę z informacjami o produkcie zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. 1.1.5 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 1.1.6. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 1.2 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 1.2.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków. Ww. formularz ma być wypełniony i podpisany przez te podmioty. 1.2.3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.2.1. Ww. formularz ma być wypełniony i podpisany przez te podmioty. 1.2.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.2.1 powyżej. Ww. formularz ma być wypełniony i podpisany przez te podmioty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach