Przetargi.pl
Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski’

Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 824 855 , fax. 542 822 101
 • Data zamieszczenia: 2020-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
  ul. Słowackiego 8
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 824 855, fax. 542 822 101
  REGON: 91086638200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.aleksandrowkujawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski’
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w ramach zadania pod nazwą: „Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski”, obejmująca dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ilości (17 szt.) w tym budynki mieszkalne oraz gospodarcze (13 szt.), budynki użyteczności publicznej (4 szt.), z godnie dokumentacją projektową stanowiąca załączniki do SIWZ – Projekty wykonawcze od 1 do 17 wskazanych budynków, Szczegółowa Specyfikacją Techniczną (SST) dostawy i montażu instalacji systemów energii odnawialnej. Dostawa i montaż dotyczy następujących lokalizacji: Wykaz lokalizacji mikroinstalacji: zamieszono w SIWZ. 1) Instalacje muszą spełniać następujące warunki: - odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); - być fabrycznie nowe; - zgodny z obowiązującymi normami. 2) Zamawiający informuje, że wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach ewentualne typy i symbole materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń, itp. mają wyłącznie charakter przykładowy. Zostały one określone jedynie celem sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Minimalne wymogi i parametry zostały określone w dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisom Zamawiającego, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie wykazanie rozwiązań równoważnych traktowane będzie jako deklaracja zastosowania rozwiązań wymienionych w dokumentacji przetargowej. 4) Udzielą na okres minimum 24 miesięcy gwarancji na instalacje oraz minimum 10 letniej gwarancji na moduły fotowoltaiczne oraz 5 letniej na inwertery. 5) Zapewnią bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji i serwis pogwarancyjny w okresie minimum 5 lat. 6) Udzielą terminu płatności na 30 dni od wykonania i odbioru instalacji. Na realizację zadania zamawiający uzyskał dotację w ramach RPO na lata 2014-2020 Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania jeżeli środki przyznane na realizację zadania nie zostaną mu przyznane. 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, którego definicję określa art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszystkich kosztów. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają wyłącznie charakter informacyjny nie są podstawą do wyceny oferty. Udostępnienie przedmiarów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt, dokumentację wykonawczą, specyfikacje techniczne, zapisów SIWZ oraz z obowiązku uwzględnienia wszystkich robót i kosztów, także nieprzewidzianych w przedmiarze. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru i traktowania go w sposób pomocniczy w stosunku do w/w dokumentów, które mają pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys uproszczony, którego wartość będzie zgodna z ceną podaną w ofercie należną za wykonanie dostawy i montażu instalacji. Przez pojęcie kosztorys uproszczony należy rozumieć kosztorys zawierający podstawę wyceny (KNR, kalkulacja indywidualna, analogia, itp.), jednostki miary, ilość, ceny jednostkowe, wartość. Kosztorys musi uwzględniać cały zakres prac potrzebnych do realizacji umowy, również ewentualne roboty nie ujęte w przedmiarze robót. 3. Dane z kosztorysu będą podstawą do sporządzenia wyceny ewentualnych robót dodatkowych, zaniechanych, czy zamiennych (tj. robót wykonanych w miejsce robót zaniechanych). Dane z kosztorysu będą także podstawą do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia w sytuacji odstąpienia od umowy, jak również wynagrodzenia za ewentualne zabezpieczenie przerwanych robót. 4. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego na podstawie protokołów odbioru: częściowych we wskazanych lokalizacjach i końcowego całego zakresu przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu jeżeli będzie konieczny do wykonania wskazanych w dokumentacji przetargowej prac. 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wykonywanie czynności związanych z montażem i uruchomieniem instalacji energii odnawialnej we wskazanych lokalizacjach. 2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.: - Wykonawca do oferty dołączy oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) – załącznik nr 9 do SIWZ. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca dołączy wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, wykonujących czynności wskazane w pkt 1) – załącznik nr 8 do SIWZ Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę; 3) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: - Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 7. Wykonawca wyznaczy jednego pracownika, który będzie pełnił rolę stałego Koordynatora realizacji umowy. Koordynator będzie obowiązany do utrzymywania stałego kontaktu (np. telefonicznego) z Zamawiającym. Do zadań Koordynatora będzie należało organizowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją umowy w szczególności prowadzenia czynności do jak najszybszego reagowania na zgłaszane przez Zamawiającego reklamacje oraz inne sprawy związane z realizacją zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: VII. Wymagania dotyczące wadium: 1. Wysokość wadium – każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych). 2. Forma wadium. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r , poz. 110, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w w/w formach musi być opatrzone adnotacją:,,Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski’’ i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”; 6. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski - Nr konta Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim: 51 9537 0000 2001 0017 9735 0006. 8. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 9. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężnej należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w oddzielnej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawskiw sekretariacie, pok. 102, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 10. Termin wniesienia wadium. 11. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 12. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca dokonanie wpłaty na rachunek bankowy minimum 3 dni robocze przed terminem składania ofert, aby kwota wadium została zaksięgowana na rachunku Zamawiającego przed datą i godziną złożenia oferty. 13. W przypadku gdy wadium zostanie zwrócone, a w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta Wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Wykonawca wniesie ponownie wadium w terminie do 5 dni po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze. 14. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji gdy wykonawca, który w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty zgodnie z Ustawą, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. b) niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienia żądano) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 15. Utrata wadium. 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. – sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego w załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach