Przetargi.pl
Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych

Gmina Moszczenica ogłasza przetarg

 • Adres: 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 169 570 , fax. 446 169 625
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Moszczenica
  ul. Kosowska 1
  97-310 Moszczenica, woj. łódzkie
  tel. 446 169 570, fax. 446 169 625
  REGON: 59064794800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moszczenica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę” w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 71300000-1 Usługi inżynieryjne 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 30200000-1 Urządzenia komputerowe 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 32420000-3 Urządzenia sieciowe 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 3. Ze względu na specyfikę branżową zadań koniecznych do realizacji, główne kategorie wydatków/zadań zdefiniowane w dokumentacji o dofinansowanie zostały pogrupowane w niniejszej SIWZ na 5 Części. Z uwagi na powyższe Zamówienie podzielone jest na 5 CZĘŚCI (Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części.) Opis części zamówienia: Część I Zamówienia: W zakres niniejszej części zamówienia wchodzą następujące zadania z zakresu: oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych: 1) Zadanie 1.2 - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy - zasilanie dodatkowe fotowoltaiczne. 2) Zadanie 9 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy w zakresie drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego Część II Zamówienia: W zakres niniejszej części zamówienia wchodzą następujące zadania z zakresu: oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych: 1) Zadanie 6 - Inwentaryzacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica a) Zad.6.1. Inwentaryzacja sieci wodociągowej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica b) Zad.6.2. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica Część III Zamówienia: W zakres niniejszej części zamówienia wchodzą następujące zadania z zakresu: oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych: 1) Zad. 14. Modernizacja systemu sterowania i automatyki istniejących przepompowni ścieków. Część IV Zamówienia: W zakres niniejszej części zamówienia wchodzą następujące zadania z zakresu: oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych: 1) Zad. 16.1. Budowa kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż budowanych kanałów kanalizacji sanitarnej - Infrastruktura sieci pasywna Część V Zamówienia: W zakres niniejszej części zamówienia wchodzą następujące zadania z zakresu: oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych: 1) Zad. 16.2 Budowa kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż budowanych kanałów kanalizacji sanitarnej - Infrastruktura sieci aktywna Powyższe Zadania realizowane w ramach kategorii kosztów: Roboty budowlane: - Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica - Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy na bazie istniejącego systemu monitoringu - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy w zakresie systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy , wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwentaryzacja przy pomocy oprogramowania GIS sieci wodociągowej. Opis poszczególnych zadań: Zad.1.2 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy - zasilanie dodatkowe fotowoltaiczne. W zakres niniejszego zadania wchodzi wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj dodatkowego zasilania fotowoltaicznego w ramach rozbudowy stacji uzdatniania wody w Moszczenicy. Zakres projektu obejmuje: - układ elektrowni fotowoltaicznej wraz z zabudową: modułów PV, kabli łączących poszczególne generatory słoneczne, oraz falowniki, - uziemienie ochronne dla instalacji fotowoltaicznych Jako źródło energii odnawialnej należy zastosować polikrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy 300 Wp. Moduły należy zamontować do specjalnie przygotowanych konstrukcji bazowych posadowionych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy. Panele fotowoltaiczne zostaną zlokalizowane na dachu budynków oraz na powierzchni gruntu stanowiącego Stację Uzdatniania Wody w Moszczenicy. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także m.in.: - w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy przedstawienia koncepcji instalacji fotowoltaicznej i uzyskania akceptacji zamawiającego oraz kosztorysów uproszczonych - przedłożenie zamawiającemu do akceptacji projektu budowlanego wraz z kosztorysem wykonawczym na podstawie wcześniej zaakceptowanej koncepcji - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód, a także map do celów projektowych - opracowanie operatów wodno-prawnych o ile będzie to konieczne, - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji. ZAD.6 Inwentaryzacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica Zad.6.1. Inwentaryzacja sieci wodociągowej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica Zad.6.2. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica Zadanie obejmuje projekt oraz wykonanie: zakup i montaż sprzętu, zakup i montaż oprogramowania, instalacja systemu, wprowadzania danych, kalibracja sieci, szkolenia. Zadanie obejmuje inwentaryzację istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się na obszarze Aglomeracji Moszczenica. Na istniejącą infrastrukturę Aglomeracji Moszczenica składają się: - systemy uzdatniania wody, - sieć wodociągowa, - oczyszczalnia ścieków, - sieć kanalizacyjna. Zakres wdrożenia obejmował będzie dwa systemy wodociągowe tj. system zasilany z ujęcia w Moszczenicy i system zasilany z ujęcia wody w Babach. Wdrożenie obejmuje: - przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej - przygotowanie dokumentacji pt. Projekt Techniczny Wdrożenia - dostawę sprzętu wymaganego do uruchomienia systemu, - dostawę oprogramowania, - dostawę bezterminowej licencji, umożliwiającej nieograniczone w czasie i nielimitowane z uwagi na wielkość bazy danych, legalne korzystanie Zamawiającego z oprogramowania, - instalację oraz konfiguracje oprogramowania, - szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi systemu, - zapewnienie Zamawiającemu asysty technicznej w okresie gwarancji. Zakres instalacji systemu obejmuje: - instalację bazy danych, - instalację i konfigurację oprogramowania, - wprowadzenie do bazy danych informacji o aktywach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy (dane geoprzestrzenne wraz z opisem w postaci atrybutów), - wprowadzenie do systemu danych ogólnodostępnych dotyczących obszaru Aglomeracji Moszczenica, publikowanych przez ośrodki powiatowe, krajowe i inne, - wdrożenie aplikacji do zarządzania siecią (analiza, obsługa zdarzeń na sieci - awarie, zarządzanie naprawami, planowanie remontów, analizy sieciowe) bez określania liczby stanowisk (licencja nielimitowana), - wdrożenie natywnej aplikacji mobilnej dla środowiska Android działającej w trybie online i offline dedykowanej do pracy w terenie bez określania liczby stanowisk (licencja nielimitowana), - wdrożenie aplikacji do modelowania W ramach realizacji zadania wymagane jest dostarczenie systemu GIS wyposażonego w następujące moduły: 1) Mapa 2) Ewidencja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 3) Zdarzenia na sieci 4) Przeglądy hydrantów 5) Służebność przesyłu 6) Dyspozytornia 7) Aplikacja mobilna System zarówno pod względem programowym jak i sprzętowym powinien być tak wykonany by zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. Uwagi ogólne dot. Zadania Nr 6: 1) Zamawiający dysponuje serwerem bazy danych MS SQL Server pracujące w trybie Always ON. Jeżeli dostarczone oprogramowanie będzie mogło korzystać z tego serwera bazy danych Wykonawca nie musi dostarczać żadnych dodatkowych licencji dot. serwera bazy danych. W przypadku konieczności wykorzystania innego serwera bazy danych Wykonawca ma obowiązek dostarczyć serwer bazy danych, który będzie możliwy do uruchomienia na maszynach wirtualnych Windows Server ze wszystkim niezbędnymi licencjami. Jednocześnie w okresie 5 lat od dostarczenia licencji oprogramowania Zamawiający nie może ponosić żadnych kosztów związanych z licencjonowaniem dostarczonego serwera bazy danych. Wykonawca w takim wypadku (inny serwer niż MS SQL) ma obowiązek dobrać sposób licencjonowania oraz liczbę procesorów i ilość pamięci RAM by dostarczone oprogramowanie działało w sposób płynny. Wykonawca ma obowiązek konfiguracji dostarczonego rozwiązania np. kopii bezpieczeństwa w taki sposób by możliwe było odzyskanie informacji z kopii bazy danych co najmniej na 1h wstecz od momentu wystąpienia awarii. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że dostarczone rozwiązanie nie funkcjonuje w sposób stabilny (Zamawiający dysponuje umową o współpracy z Politechniką Częstochowską i poprosi ten podmiot o wykonanie niezależnej analizy) Wykonawca będzie miał obowiązek na własny koszt zmodernizować dostarczone licencje tak by możliwe stało się skorzystanie z większej liczby procesorów oraz pamięci RAM. 2) Funkcjonalność umożliwiająca zmianę kolejności wyświetlania warstw przez użytkownika z poziomu listy warstw na mapie może być zrealizowana poprzez standardowe włączanie i wyłączanie warstw z widoku mapy a samo przesuwanie warstw w legendzie może się odbywać w aplikacji desktop. 3) Zamawiający przewiduje minimum 5 stanowisk desktop w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę aplikacji desktopowej do edycji danych - edycji atrybutów opisowych oraz geometrii (dodawanie, usuwanie, modyfikowanie) obiektów sieci wod-kan. 4) W ramach realizowanego zadania opisane funkcjonalności muszą być zrealizowane formie aplikacji działającej zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zarówno w postaci dedykowanej aplikacji mobilnej jak i w postaci strony WWW. Dostarczone rozwiązanie musi spełniać wymagania standardu WCAG 2.0. 5) Dot. Opracowania bazy danych GIS - Ilości materiałów jakie należy uwzględnić w wycenie: - mapy zasadnicze w skali 1:1000 – około 80 szt. format A1 w wersji papierowej do zeskanowania wpasowania i digitalizacji w zakresie wszystkich sieci– mapy w układzie „1965 „ i „ 2000” – granice, ewidencja działek i budynków zostanie zaimportowana z systemu prowadzonego przez PODGiK w Piotrkowie Tryb. - ok. 15 dokumentacji z odebranych robót budowlanych po ok 2 segregatory z roboty i ok 150 stron w segregatorze. - w zakresie stworzenia historycznej bazy awarii należy przyjąć, że będą to 3 segregatory o ok. 150 kart każdy. - jako ilość dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów wodociągowych i kanalizacyjnych należy przyjąć 5 segregatorów po ok. 150 kart każdy - jako ilość wykazów materiałów, producentów rur i armatury należy przyjąć 2 segregatory po ok. 150 kart każdy - Zamawiający oczekuje opracowania przez Wykonawcę wektorowo-obiektowego modelu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przedmiotowe zamówienia nie obejmuje Wektoryzacji działek. 6) Zamawiający w czasie kampanii pomiarowej na sieci wodociągowej będzie dysonował następującą ilością stałych punktów pomiaru przepływu: 7 pkt. plus 1 pkt na Ujęciu wody w Moszczenicy (SUW Moszczenica) oraz 3 pkt. plus 1 na Ujęciu wody w Babach (SUW Baby). 7) W okresie gwarancyjnym dot. systemu oraz poszczególnych urządzeń należy uwzględnić aktualizację oprogramowania w ciągu okresu gwarancyjnego, min. 5 lat. 8) Zam. wyraża zgodę na stosowanie urządzeń hydrantowych, które nie posiadają wbudowanego GPS ani pomiaru temp. ale miejsca pomiaru mają być określone i potwierdzone pomiarem geodezyjnym a temperatura może być mierzona innym urządzeniem. 9) Pomimo zapisu w PFU: „System GIS musi zostać zintegrowany z systemem bilingowym WODA32 w obszarze rozliczenia odbiorców”, Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje integracji systemu GIS z systemem bilingowym WODA32. 10) Dostarczony w ramach zamówienia System GIS musi funkcjonować (musi zostać uruchomiony) na serwerach Zamawiającego. Zad. 9 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy w zakresie drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie - w trybie zaprojektuj i wybuduj, w ramach przebudowy oczyszczalni ścieków w Moszczenicy drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego. Zadanie obejmuje również montaż agregatu prądotwórczego. Zakres zadania obejmuje: - układ elektrowni fotowoltaicznej wraz z zabudową: modułów PV, kabli łączących poszczególne generatory słoneczne, oraz falowniki, - uziemienie ochronne dla instalacji fotowoltaicznych, - budowa drugostronnego zasilania fotowoltaicznego, - montaż agregatu prądotwórczego - rezerwowe źródło zasilania z zespołu prądotwórczego z automatycznym rozruchem o mocy 200kW. W ramach zadania zakłada się budowę zasilania fotowoltaicznego, stanowiącego dodatkowe źródło energii elektrycznej poprzez zainstalowanie paneli fotowoltaicznych o mocy 100 kW. Panele fotowoltaiczne 300 W monokrystaliczne należy zamontować do specjalnie przygotowanych konstrukcji bazowych posadowionych na terenie Oczyszczalni ścieków w Moszczenicy. Panele fotowoltaiczne zostaną zlokalizowane na dachach budynków oraz na powierzchni gruntu stanowiącego oczyszczalnię ścieków w Moszczenicy, gm. Moszczenica. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także m.in.: - w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy Wykonawca przedstawi koncepcję przebudowy oczyszczalni ścieków i uzyska akceptację zamawiającego oraz kosztorysy uproszczone - przedłożenie zamawiającemu do akceptacji projektu budowlanego wraz z kosztorysem wykonawczym na podstawie wcześniej zaakceptowanej koncepcji - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód, a także map do celów projektowych - opracowanie operatów wodno-prawnych o ile będzie to konieczne, - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji. Zad. 14. Modernizacja systemu sterowania i automatyki istniejących przepompowni ścieków. W zakres zadania wchodzi wykonanie - w trybie zaprojektuj i wybuduj modernizacji systemu sterowania i automatyki w istniejących przepompowniach ścieków z zakresie: - demontaż starej rozdzielni sterowniczej - montaż nowego cokołu z nowa rozdzielnią sterowniczą - sonda hydrostatyczna – 1 szt. - łączniki pływakowe -2 szt. - łączniki pływakowe oraz sonda hydrostatyczna maja zostać zamontowane na łańcuchach ze stali nierdzewnej min 1.4301 - podłączenie modernizowanych przepompownie od istniejącego systemu monitoringu SCADA L.p. Nazwa pompowni Opis 1 Gajkowice ul. Łódzka 32 PG2 ZAD.14.1 Pompy o mocy 2 x 1,1kW 2 Gajkowice ul Łódźka 19 PG3 ZAD.14.2 Pompy o mocy 2 x 1,1kW 3 Gajkowice ul. Łódźka 1 PG4 ZAD.14.3 Pompy o mocy 2 x 0,75kW 4 Gajkowice ul Strażacka PG5 ZAD.14.4 Pompy o mocy 2 x 0,75kW 5 Gajkowice ul Szkolna 6 PG6 ZAD.14.5 Pompy o mocy 2 x 0,75kW 6 Gajkowice ul Spadowa PG7 ZAD.14.6 Pompy o mocy 2 x 0,75kW 7 Moszczenica ul. Boczna PM2 ZAD.14.7 Pompy o mocy 2 x 11kW – tylko montaż sterownika i włączenie do istniejącego systemu wizualizacji 8 Moszczenica ul. Spacerowa PS1 ZAD.14.8 Pompy o mocy 2 x 3,0kW 9 Moszczenica ul. Poduchowna PD1 ZAD.14.9 Pompy o mocy 2 x 3,0kW 10 Kosów ul Główna PKP GP1 ZAD.14.10 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 11 Kosów ul. Główna 35 GP2 ZAD.14.11 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 12 Kosów ul. Północna PK3 ZAD.14.12 Pompy o mocy 2 x 0,75kW 13 Kosów ul. Leśna PK4 ZAD.14.13 Pompy o mocy 2 x 1,5kW 14 Kiełczówka Sosnowa PB13 ZAD.14.14 Pompy o mocy 2 x 3,0kW 15 Baby ul. Piotrowska PB2 ZAD.14.15 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 16 Baby ul. Sieradzka PB3 ZAD.14.16 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 17 Kiełczówka Słoneczna PB4 ZAD.14.17 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 18 Baby ul Zielona PB5 ZAD.14.18 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 19 Baby PB6 ZAD.14.19 Pompy o mocy 2 x 3,0kW 20 Baby ul. Spacerowa PB7 ZAD.14.20 Pompy o mocy 2 x 4,0kW 21 Kiełczówka Parkowa PKP PB8 ZAD.14.21 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 22 Kiełczówka Cicha Berner PB9 ZAD.14.22 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 23 Kiełczówka Barter I PB10 ZAD.14.23 Pompy o mocy 2 x 3,0kW 24 Baby ul. Szkolna PB11 ZAD.14.24 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 25 Kiełczówka Barter II PB12 ZAD.14.25 Pompy o mocy 2 x 1,5kW Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także m.in.: - w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy Wykonawca przedstawi koncepcję modernizacji istniejących przepompowni w sieci kanalizacji sanitarnej i uzyska akceptację zamawiającego oraz kosztorysy uproszczone - przedłożenie zamawiającemu do akceptacji projektu budowlanego wraz z kosztorysem wykonawczym na podstawie wcześniej zaakceptowanej koncepcji - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód, a także map do celów projektowych - opracowanie operatów wodno-prawnych o ile będzie to konieczne, - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji. Zad. 16. Budowa kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż budowanych kanałów kanalizacji sanitarnej. Zad. 16.1. Infrastruktura sieci pasywna Przedmiotem zadania jest wykonanie - w trybie zaprojektuj i wybuduj kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż budowanych kanałów kanalizacji sanitarnej ok 4 km i ok 20 km sieci światłowodów 24J na potrzeby dostępu do sieci Internet przez kluczowe urządzenia systemu gospodarki wodno - ściekowej, W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także m.in.: - w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy Wykonawca przedstawi koncepcję budowy sieci teleinformatycznych niezbędnych do obsługi sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Moszczenickiej i uzyska akceptację zamawiającego oraz kosztorysy uproszczone - przedstawi sposób integracji i włączenia do Gminnej sieci E-leader - przedłożenie zamawiającemu do akceptacji projektu budowlanego wraz z kosztorysem wykonawczym na podstawie wcześniej zaakceptowanej koncepcji - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód, a także map do celów projektowych - opracowanie operatów wodno-prawnych o ile będzie to konieczne, - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. Zad. 16.2. Infrastruktura sieci aktywna W zakres niniejszego zadania wchodzi wykonanie monitoringu wizyjnego oraz dostawa wraz z montażem urządzeń aktywnych wraz z oprogramowaniem niezbędnych do realizacji zadań związanych z wyposażeniem IT i zapewnieniem bezpiecznej i gwarantowanej łączności z wykorzystaniem gminnej sieci „E-Lider” w technologii zarówno optycznej jak i WIFI pozostałym obiektom wodno-kanalizacyjnym na terenie Aglomeracji Moszczenickiej w Gminie Moszczenica. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę przełącznika sieciowego 2) dostawę i montaż serwera wraz z oprogramowaniem 3) dostawę i montaż urządzenia UPS 4) dostawę, montaż i konfigurację monitoringu wizyjnego CCTV Ze względu na podział całości Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę” na zadania branżowe parametry minimalne sprzętu aktywnego oraz systemów operacyjnych zostały określone przez pracowników Politechniki Częstochowskiej na podstawie obecnie istniejących i działających w Gminie Moszczenica rozwiązań z zakresu monitoringu prazy urządzeń Wodno- Kanalizacyjnych, monitoringu wideo CCTV oraz oprogramowania funkcjonującego w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Moszczenicy. Cały dostarczony przez Wykonawcę Sprzęt i oprogramowanie musi pochodzić z legalnego źródła, być zakupiony w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i być objęty standardowym pakietem usług gwarancyjnych w cenie urządzenia oraz świadczonych poprzez sieć serwisową producenta na terenie Polski, sprzęt i akcesoria muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający wymaga aby gwarancja na dostarczone sprzęt wynosiła minimum 36 miesięcy. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także m.in.: - w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy Wykonawca przedstawi koncepcję realizacji przedmiotowego zamówienia w postaci pisemnego Wystąpienia do Zamawiającego zawierającego szczegóły planowanych prac, użytych technologii i wykorzystania istniejących zasobów Gminy. Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania prac. Ponadto Wykonawca dostarczy kosztorysy uproszczone. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania (PFU dot. Zad. 16 – pkt 4). 5. Ważne: 1. Ze względu na złożoność i specyfikę przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przed złożeniem oferty przeprowadzili wizję lokalną. Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w wizji lokalnej proszeni są o zgłoszenia drogą elektroniczną ze wskazaniem imienia i nazwiska na adres e-mail: ug@moszczenica.eu. 2. Jeżeli gdzieś w dokumentacji technicznej znajduje się opis dot. części aktywnej i pasywnej sieci to nadrzędnym dokumentem w tym zakresie jest PFU dot. Zadania nr 16 - Budowa kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż budowanych kanałów kanalizacji sanitarnej kanalizacji pod sieci światłowodowe. Dokument niniejszy został zaktualizowany z uwagi na zmiany w infrastrukturze sieciowej/serwerowej Zamawiającego, w szczególności zakup oprogramowania - systemu serwera baz danych SQL serwer. 3. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjną inwestycji (w tym w szczególności geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) a także niezbędne próby, badania i odbiory, a także wykonanie niezbędnych map do celów projektowych. 4. W wycenie należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z nadzorami instytucji zewnętrznych oraz odbiorami wynikającymi z ww. uzgodnień. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy jak również zabezpieczenia budowy przed dostępem osób trzecich. 6. Na czas wykonywania robót Wykonawca opracuje, uzgodni i zastosuje (wykona) organizację ruchu (w tym również projekt organizacji ruchu) w zależności od potrzeb, a także od wymagań zawartych w/w uzgodnieniach i decyzjach. 7. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany oprogramowania Woda32 pod warunkiem, iż w okresie trwałości projektu (5 lat od daty zakończenia realizacji zadania) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem licencji oraz będzie miał bezpłatny dostęp w tym okresie do wszystkich aktualizacji systemu. Zaproponowane rozwiązanie nie musi być dostarczone ze wszystkimi licencjami i systemami niezbędnymi do jego funkcjonowania (np. serwer bazy danych). Zamawiający wesprze Wykonawcę w procesie instalacji i migracji danych (np. bazy klientów ) z obecnego systemu do nowo dostarczonego, jednakże za proces ten pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca w przypadku wymiany istniejącego oprogramowania ma obowiązek przeszkolenia użytkowników z jego obsługi. 9. Zamawiający dopuszcza wymianę istniejących sterowników pod warunkiem dostarczenia nowych spełniających warunek równoważności opisany poniżej. Wykonawca w przypadku wymiany sterowników na inne ma obowiązek: - wymiany istniejących sterników na swój koszt. W trakcie wymiany przerwa w pracy sterowników nie może trwać dłużej niż 2h w godzinach 22-6 rano - przeszkolenia użytkowników z ich obsługi - Zamawiający udostępni pulę adresów IP do konfiguracji urządzeń, jednakże nie będzie brał udziału w procesie ich wymiany Opis warunków równoważności: W Gminie Moszczenica funkcjonuje system oparty o rozwiązania firmy Saia Burgess Controls. Zastosowane rozwiązania zapewniają poza sterowaniem lokalnym obiektów wodociągowych również obsługę komunikacji w sieci E-Leader oraz bezlicencyjny system sterowania i wizualizacji obecnych i nowych obiektów wodociągowych. Zamawiający w ramach tego zadania oczekuje rozbudowy istniejącego systemu. Zastosowane w istniejącym systemie rozwiązania sterowników PLC firmy Saia Burgess Controls ze zintegrowanymi rozwiązaniami IT zapewniają: - komunikację z obiektami poprzez istniejącą sieć E-Leader (sieć oparta o połączenia WiFi oraz sieć optyczną), - bezlicencyjny system monitoringu i sterowania obiektami wodociągowymi w Gminie Moszczenica, - działanie systemu bez konieczności posiadania dedykowanego serwera/komputera, a co za tym idzie aktualizacji systemów operacyjnych i aplikacji klasy SCADA (co do wersji systemu jak również ilości obsługiwanych zmiennych), - kompatybilność komunikacyjna wszystkich sterowników (wszystkie urządzenia komunikują się w protokole Ether-S-Bus), W związku z powyższym zastosowanie rozwiązania zamiennego powinno poza powyższym funkcjonalnościami zapewnić: a) dla obiektów wodociągowych (pompownia, tłocznia, stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków): - uruchomienie pompowni bez konieczności programowania sterownika PLC w oparciu o dedykowaną stronę WWW w sterowniku PLC, - realizację algorytmów sterowania wraz z wizualizacją dostępną poprzez przeglądarki internetowe, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania do wizualizacji, - aplikacja sterowania i wizualizacji poza obrazami synoptycznymi z możliwością zmiany nastaw parametrów pracy musi zapewnić obsługę wykresów bieżących i historycznych oraz zarządzanie alarmami, - rejestrację danych historycznych z parametrów pracy obiektów (dane historyczne dla minimum 1 miesiąca) wraz z przesyłaniem tych danych do sterownika centralnego (dane historyczne dla minimum 2 lat), - przechowywanie dokumentacji do obiektu zapisana w pamięci sterownika celem szybkiego jej pozyskania np. do celów serwisowych, - integracja z systemem GIS oraz udostępnienie dokumentacji obiektu do systemu GIS, - rejestracja współrzędnych GPS w sterowniku PLC dla obiektów wodociągowych celem automatycznego umieszczenia obiektu na cyfrowej mapie Gminy Moszczenica. Cyfrowa mapa jest wykorzystywana do wizualizacji stanu obiektów wodociągowych oraz do nawigacji po systemie, - wysyłanie powiadomień e-mail o stanach alarmowych. b) dla sterownika centralnego: - dołączanie nowych obiektów z automatyczną rozbudową aplikacji sterowania i wizualizacji, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Automatyczna dodawanie do listy obiektów wraz z wizualizacją stanu ich pracy oraz umieszczanie obiektów na mapie cyfrowej, - przechowywanie historycznych danych parametrów pracy obiektów (dane historyczne dla minimum 2 lat), - przesyłanie danych na serwer celem wydłużenia okresu dla danych historycznych, - zapewnienie ciągłej komunikacji z obiektami wodociągowymi z sygnalizacją błędów komunikacyjnych w postaci powiadomień e-mail i alarmów. 10. Zamawiający zwraca uwagę, iż przedmiot niniejszego zamówienia realizowany jest częściowo w trybie zaprojektuj i wybuduj, z uwagi na powyższe Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu (w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy) do zatwierdzenia koncepcji przyjętych rozwiązań oraz do uwzględnienia w niej uwag i sugestii Zamawiającego. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu (w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy) kosztorysów uproszczonych – dot. wszystkich zadań wchodzących w zakres inwestycji. 11. W przypadku zadań realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu po 1 egz. dokumentacji projektowej (archiwalnej) dot. każdego z zadań. 6. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawierają, przedmiary robót, programy funkcjonalno-użytkowe stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, oraz w/w dokumentami. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają programy funkcjonalno-użytkowe. Załączone przedmiary robót nie mają charakteru wyczerpującego i dokumenty te mogą nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny. 8. Jeżeli w dokumentacji użyto nazw znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, ich zastosowanie nie jest obowiązkowe, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, a nazwy zostały podane jedynie w celach informacyjnych dla umożliwienia porównania równoważności. Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w PFU nie używając co do zasady nazw własnych. Jeżeli gdziekolwiek w powyższych dokumentach znalazły się nazwy własne, wynika to z technicznej niemożliwości opisania w inny sposób tych urządzeń, rozwiązań lub funkcji i związane jest koniecznością zapewnienia kompatybilności z rozwiązaniami wykorzystywanymi przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w pełnym zakresie stosowanie wszelkich rozwiązań równoważnych (co należy rozumieć jako każdorazowe dodanie sformułowania „lub równoważne”); przy czym za kryterium równoważności przyjmuje się pełna kompatybilność całości systemu (wraz z częścią istniejącą). 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Jednocześnie Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących proste prace ogólnobudowlane (np. prace operatorów urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, prace kierowców, prace wykonywane przez pracowników fizycznych). 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwane dalej ,,RODO”. Z kolei informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższych punktach czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1/60 minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą osobę, za każdy dzień, w którym osoba nie była zatrudniona do realizacji zadania na podstawie umowy o pracę. Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowie z podwykonawcą postanowień zobowiązujących do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1, oraz umożliwiających Zamawiającemu możliwość skontrolowania niniejszego obowiązku. 7) Zamawiający informuje iż niniejsze zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy – wg. Załącznika nr 1 do SIWZ; 2)Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału - w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) Dokumenty, z których wynika upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji wykonawcy, w szczególności pełnomocnictwo (o ile w imieniu wykonawcy działa pełnomocnik), lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie, jeśli sposób reprezentacji nie wynika z KRS

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach