Przetargi.pl
Gmina Górowo Iławeckie: „Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa „A”” –część III

Gmina Górowo Iławeckie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-220 Górowo Iławeckie, Kościuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 761 13 22 , fax. 89 761 15 30
 • Data zamieszczenia: 2021-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Górowo Iławeckie
  Kościuszki 17
  11-220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 761 13 22, fax. 89 761 15 30
  REGON: 51074291300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Gmina Górowo Iławeckie: „Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa „A”” –część III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje : Budowę następujących obiektów: • Tężnia solanki (drewno modrzewiowe), w centrum wsi, parametry: - powierzchnia zabudowy 430m2 - kubatura 3300m3 - wysokość 8,16m - długość i szerokość 38,48x38,48m - kąt nachylenia połaci dachowej 32 o • Pawilon uzdrowiskowy – Pawilon A- drewniany pawilon otwarty, parametry: - powierzchnia zabudowy 79,70m2 - kubatura 446m3 - wysokość 8,08m - długość i szerokość 9,25x 13,75m - kąt nachylenia połaci dachowej 32 o Zakres robót: a) przygotowanie terenu; b) wykonanie robót konstrukcyjnych; c) wykonanie robót budowlanych; d) instalacje elektryczne – niskoprądowe; e) instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne; f) drogi i ukształtowanie terenu; g) zieleń i zagospodarowanie terenu; h) wyposażenie; i) zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż; j) zapewnienie przez okres jednego miesiąca (30 dni), licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych, profesjonalnego wsparcia technicznego (zwanego „Asystą techniczną”) w zakresie uruchomienia i działania obiektu basenowego; k) wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta; l) pomiar geodezyjny inwentaryzacji powykonawczej na zaktualizowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej niezgodności z projektem budowlanym ze wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich branż wraz z zestawieniem ilości wykonanych robót; m) uzyskanie wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń (m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń); n) uzyskanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane; o) uzyskanie dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego; p) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: - oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, - organizację zaplecza, - wytyczenie geodezyjne, - organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, - zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień, - wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, - wykonanie dokumentacji fotograficznej z każdego etapu realizacji przedmiotu zamówienia, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej, - badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, - bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, - przeprowadzenie wszelkich pomiarów kontrolnych, - testowe uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń wraz z przeprowadzeniem szkolenia instruktażowego obsługi tych urządzeń, - wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach