Przetargi.pl
Budowa oświetlenia na ul. Olsztyńskiej i Ceglanej w Stawigudzie.

Gmina Stawiguda ogłasza przetarg

 • Adres: 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 126 475 , fax. 895 126 910
 • Data zamieszczenia: 2021-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stawiguda
  ul. Olsztyńska 10
  11-034 Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 126 475, fax. 895 126 910
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.stawiguda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia na ul. Olsztyńskiej i Ceglanej w Stawigudzie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ulic Olsztyńskiej i Ceglanej w miejscowości Stawiguda. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie linii kablowej, postawienie skrzynki oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. 2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się: 1) Dokumentacja projektowa - [załącznik nr 10 do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZ oraz 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 11 do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także 3) przedmiary robót - element pomocniczy do sporządzenia wyceny - [załącznik nr 12 do SIWZ]. 3. Celem prawidłowej kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie. 4. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, nie przeprowadził dialogu technicznego. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający podczas realizacji zamówienia, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę/spółdzielczej umowy o pracę osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: roboty ziemne i układanie kabli Z przedmiotowego obowiązku wyłączone są osoby, które będą nadzorowały/kierowały realizacją usług objętych zamówieniem, a które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę także w ramach innych stosunków prawnych dopuszczonych przez obowiązujące prawa. 6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu, o którym mowa w Rozdziale III pkt. 5 SIWZ. 7. W ramach sprawowanych czynności kontrolnych Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczeń. 8. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 5, na każde jego wezwanie, w wyznaczonym w wezwaniu terminie. 9. Dowody, o których mowa w pkt. 8, to w szczególności: 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte żądaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawę umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów o pracę powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 5) wykaz wszystkich pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy uczestniczą w realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz winien zawierać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko, termin obowiązywania umowy o pracę (od dnia – do dnia), rodzaj /zakres wykonywanych czynności/usług. 10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. 11. Opis sposobu egzekwowania w/w wymogu na etapie składania ofert: a) Wykonawca przedstawi oświadczenie, że zatrudni na umowę o pracę osoby wykonujące prace i usługi wskazane w III pkt. 5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach