Przetargi.pl
Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego. Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Sokółce przy ul. 1 Maja 13

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce ogłasza przetarg

 • Adres: 16-100 Sokółka, ul. Torowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857118909 , fax. 857112229
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
  ul. Torowa 12
  16-100 Sokółka, woj. podlaskie
  tel. 857118909, fax. 857112229
  REGON: 05066730800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.sokolka.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego. Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Sokółce przy ul. 1 Maja 13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego. Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Sokółce przy ul. 1 Maja 13. 1.1. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zadania: Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego. Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Sokółce przy ul. 1 Maja 13, w ramach projektów, na które Powiat Sokólski złożył wnioski o dofinansowania: 1) Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 2) Pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego” nr wniosku o dofinansowanie RPO.05.03.01-20-0201/18, nr naboru RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, Priorytet inwestycyjny 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym 1.1.1. Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka będzie pełnił rolę inwestora zastępczego w imieniu Zamawiającego w ramach niniejszej inwestycji, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Sokólskiego nr 91/2019 z dnia 13.03.2019r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego” w ramach Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 1.1.2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty fundamentowe, 3) roboty ciesielskie, konstrukcyjne, 4) termomodernizację dachu, 5) termomodernizację ścian zewnętrznych, 6) termomodernizacje ścian fundamentowych i cokołu, 7) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 8) utwardzenie terenu, 9) modernizację instalacji centralnego ogrzewania, 10) modernizację instalacji elektrycznej, 11) montaż instalacji fotowoltaicznej 12) modernizację instalacji odgromowej 13) zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej konstrukcji budynku, 14) zaprojektowanie i wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej. 1.1.2.1. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1) prowadzenia dziennika budowy, 2) urządzenia terenu budowy, 3) wykonania we własnym zakresie i na własny koszt harmonogramu rzeczowo-finansowego robót oraz jego aktualizacji w trakcie realizacji robót, 4) montażu i demontażu we własnym zakresie i na własny koszt obiektów zaplecza tymczasowego budowy oraz poniesienia kosztów amortyzacji lub zużycia tych obiektów, doprowadzenia i wyposażenia we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza tymczasowego w niezbędne media, uzyskania wymaganych warunków technicznych, urządzenia i wykonania we własnym zakresie i na własny koszt placu budowy, tymczasowych sieci elektrycznych, energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, oświetlenia placu budowy, wywozu z placu budowy gruzu i utylizacji odpadów, itp., 5) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 6) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt, 7) sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 3 kompletach – niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, 8) poniesienia kosztów utylizacji materiałów z rozbiórki z innymi kosztami towarzyszącymi wraz z udokumentowaniem, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 9) wykonania na koszt własny ewentualnych napraw sieci uszkodzonych podczas prowadzenia prac związanych realizacja przedmiotu zamówienia, 10) dokonania na koszt własny zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych na wniosek Wykonawcy i wynikających z przyczyn zależnych od Wykonawcy. W takim przypadku wszelkie kwestie formalne wymagane prawem budowlanym, jak też koszt robót budowlanych wynikających z tych zmian leżą w gestii Wykonawcy. Zmiana taka wymaga akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego, 11) zapewnienia na koszt własny stałych i bezpiecznych dojść do istniejących budynków położonych w bliskim sąsiedztwie wykonywanych robót, 12) czyszczenia na własny koszt kół środków transportowych oraz dróg z zanieczyszczeń spowodowanych transportem ziemi i gruzu z terenu budowy, 13) poniesienia kosztów wszelkich badań jakości materiałów, robót, prób i rozruchów, odbiorów technicznych wymaganych przepisami, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie Zamawiającego, 14) wykonania wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wraz z pokryciem ich kosztów, 15) montażu i demontażu na koszt własny tymczasowych dróg dojazdowych niezbędnych do wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia, 16) doprowadzenia zniszczonych podczas robót budowlanych terenów zielonych wokół budynku do stanu sprzed budowy poprzez wyrównanie, podsypanie i obsianie trawą, 17) w razie konieczności uzyskania potwierdzeń odbiorów przyłączy przez gestorów sieci – niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, 18) wykonania na koszt własny odbiorów technicznych wymaganych przepisami i wydanymi warunkami wykonywanych robót przez poszczególnych gestorów urządzeń, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów wynikających ze spełnienia wymagań wynikających z wydanych warunków, 19) zapewnienia nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie robót branżowych, 20) wykonania na koszt własny dokumentacji powykonawczej oraz projektu zmian w przypadku zmian wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy, 21) uzyskania na koszt własny wymaganych zezwoleń oraz opłat za zajęcie niezbędnego na cele budowy terenu będącego poza przekazanym placem budowy, 22) opracowania instrukcji użytkowania i konserwacji obiektu oraz sprzętu i urządzeń dostarczonych i zamontowanych wraz z poniesieniem ich kosztów, 23) zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt istniejących elementów narażonych na uszkodzenie lub zniszczenie podczas realizacji przedmiotu zamówienia, 24) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu, porządku, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wykonaniem jego zaleceń, obejmujących m.in. oznakowanie robót i zabezpieczenie warunków bhp, p.poż., wykonanie niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywanych robót, 25) poniesienia wszystkich innych, nie wymienionych wyżej ogólnych kosztów budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych objętych ww. zamówieniem oraz podyktowane będą przepisami technicznymi i prawnymi. 1.1.2.2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace ujęte w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno-użytkowym, przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji przetargowej. 1.1.2.3. Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją przetargową oraz z lokalnymi warunkami realizacji wykonania robót, a także może dokonać wizji placu budowy w terenie. 1.2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 1.3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi Kierownika budowy, Kierowników branży elektrycznej i sanitarnej, Projektantów, oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymóg nie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie), które wszystkie czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje samodzielnie. 1.4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.3. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obowiązuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 1.5. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia jest zawarty w Rozdziałach II. – VII. SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1 Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 8 000,00PLN (słownie PLN: osiem tysięcy, 00/100PLN). 1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert . 1.3. Forma wadium 1.3.1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089,1475 i 2201).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w ofercie powinien wykazać, że (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnienie warunku Wykonawcy wykazują łącznie): Zamawiający odstępuje od stawiania warunków szczególnych w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne DZ.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 2) Pełnomocnictwo – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 3) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) Kosztorysy ofertowe – (zaleca się złożyć w postępowaniu przez Wykonawcę wraz z oświadczeniami i dokumentami na wezwanie Zamawiającego - stanowią opracowanie pomocnicze, niepodlegające sprawdzaniu i ocenie) – (patrz: Rozdział V. SIWZ - dla przedmiotowego powstępowania o udzielenie zamówienia zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego - www.pzd.sokolka.com) 6) Wraz z ofertą powinna być złożona kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu lub oryginał dokumentu poświadczający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz – wraz z jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach