Przetargi.pl
Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg w Łomży

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy
  ul. Akademicka 22
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-lomza.pl/mpgkim

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg w Łomży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg w Łomży: 1) frezowanie i wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm (po zagęszczeniu) - warstwa ścieralna w ilości ok. 1.318 m2, 2) frezowanie i wykonanie nawierzchni mieszanki mineralno -bitumicznej gr. 9 cm (po zagęszczeniu) - warstwa wiążąca gr. 5 cm (asfalt D50 z dodatkiem gumy), warstwa ścieralna gr. 4 cm w ilości ok. 200 m2, 3) frezowanie i wykonanie nakładki bitumicznej gr. 4 cm (po zagęszczeniu) w ilości ok. 2495 m2. 4) wykonanie frezowania korekcyjnego kolein (garbów) nawierzchni bitumicznej w ilości ok. 300 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale III SIWZ. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach