Przetargi.pl
DOSTAWA SYSTEMU DO WYKONYWANIA KOPII BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ARCHIWIZACJI DANYCH WRAZ Z INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. Marii Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7488510, 7488531 , fax. 085 7488593, 7488502
 • Data zamieszczenia: 2019-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
  ul. Marii Curie-Skłodowskiej 26
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7488510, 7488531, fax. 085 7488593, 7488502
  REGON: 50657729000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sniadecja.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SYSTEMU DO WYKONYWANIA KOPII BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ARCHIWIZACJI DANYCH WRAZ Z INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą systemu do wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz archiwizacji danych (urządzenie i oprogramowanie do backup) wraz z instalacja i konfiguracją oraz wdrożenie systemu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku zgodnych z parametrami technicznymi i użytkowymi określonymi w szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym element załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Przedmiotem realizacji centralnego systemu kopii zapasowych jest dostawa sprzętu wraz z odpowiednim licencjonowanym oprogramowaniem, montaż, uruchomienie, konfiguracja, integracja z istniejącymi systemami serwerowymi oraz wykonanie przeszkolenia 3 osób ze strony Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z wykonaniem centralnego systemu kopii zapasowych są po stronie Wykonawcy. Zamawiający na swój koszt przygotowuje miejsce w serwerowni na dostarczany sprzęt. Wykonawca pomoże Zamawiającemu w odpowiedniej konfiguracji reguł systemu sieciowego. 3. Wykonawca musi dostarczyć kompletny zestaw sprzętu i licencjonowanego oprogramowania, który będzie wykonywać kopię bezpieczeństwa w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje połączenie sieciowe pomiędzy serwerownią, a lokalizacją systemu kopii zapasowych. 4. Oferowany system kopii zapasowych musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w OPZ. 5. Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją i rękojmią przez okres minimum 36 miesięcy licząc od dnia wskazanego w protokole odbioru sprzętu, co stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane szczegółowo w Rozdziale 24 SIWZ. Okres rękojmi za wady równy będzie okresowi udzielonej gwarancji. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za licencje oferowane i dostarczone Zamawiającemu oraz za prawdziwość i skuteczność innych dokumentów określających producenta, legalność, jakość wykonania, standard oraz zgodność z obowiązującymi normami. Wykonawca musi być uprawniony do udzielania licencji na terenie RP, a Zamawiający otrzyma prawo do korzystania z oprogramowania w zakresie umożliwiającym pełną eksploatację oprogramowania dla potrzeb Zamawiającego, bez żadnych ograniczeń. 7. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały i okablowanie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z odpowiednimi uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. 9. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ jest integralną częścią SIWZ i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. Do oferty należy dołączyć dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz Szczegółowy Oferty (Załącznik 1 do SIWZ). Wykonawca wypełnia i podpisuje Załącznik Nr 1 do SIWZ opisując każdy z parametrów (właściwości) oferowanego systemu (urządzenia i oprogramowania do backupu), które wyspecyfikował Zamawiający, a także określa producenta oferowanego urządzenia/oprogramowania oraz warunki realizacji zamówienia. Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego przez Wykonawcę urządzenia i oprogramowania z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SIWZ . 2) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy. 3) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia 4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 5) Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp – w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 6) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach