Przetargi.pl
Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

Miasto Jelenia Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7546101, 75 46 201 , fax. 075 7546159, 7546204
 • Data zamieszczenia: 2020-04-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jelenia Góra
  Pl. Ratuszowy 58
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7546101, 75 46 201, fax. 075 7546159, 7546204
  REGON: 23082152300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jeleniagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa w formule „zaprojektuj i wybuduj” oświetlenia drogowego na terenie miasta Jelenia Góra.---Zamówienie podzielone jest na 3 części:---Część 1. Przebudowa oświetlenia przy ul. Romera w Jeleniej Górze w formule „zaprojektuj i wybuduj” - 37 punktów świetlnych;---Część 2. Przebudowa oświetlenia przy ul. Hofmana w Jeleniej Górze w formule „zaprojektuj i wybuduj” - 36 punktów świetlnych;--- Część 3. Przebudowa oświetlenia przy ul. Podchorążych i Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze w formule zaprojektuj i wybuduj” - 25 punktów świetlnych.---Zakres rzeczowy zamówienia (dla każdej z ww. części) obejmuje:--- a) ETAP I: wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę, obejmującej obliczenia fotometryczne i przebudowę oświetlenia, tj. wymianę słupów i wysięgników oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi na istniejących fundamentach. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) z 2020 r., opracowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów, stanowiącego załącznik nr 1 do Tomu III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.---b) ETAP II: wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej. W ramach przebudowy oświetlenia przewidziano wymianę słupów i wysięgników oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi. Istniejące kable, zasilające dotychczasowe latarnie, pozostają bez zmian i zostaną podłączone do wymienionych latarni.---Zamówienie realizowane jest w ramach zadania: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”. Projekt nr RPDS.03.04.03-02-0001/17 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.---Opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami tj. Program Funkcjonalno-Użytkowy odpowiednio dla części, zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dotyczy każdej części zamówienia:--- Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 9.2 Tomu I SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (...), polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. ---1) W sytuacji określonej w pkt 9.3. Tomu I SIWZ Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. ---2) Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich: ---a) braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1) u.p.z.p. ---b) spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b u.p.z.p. zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.2. stanowiącym załącznik nr 2 do Tomu I SIWZ. 3) Jeżeli Wykonawca na etapie składania ofert wykaże samodzielne spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie może na etapie późniejszym (uzupełniania dokumentów) powołać się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego. ---II. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.6. ppkt 1.4) Tomu I SIWZ w zakresie wymaganym od Wykonawcy. ---III. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w pkt 9.2. Tomu I SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. IV. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 369 z późn.zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach