Przetargi.pl
Eko Szkoła – Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie

GMINA BĘDKÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 97-319 Będków, ul. Parkowa 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. + 48 44 725 70 10
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BĘDKÓW
  ul. Parkowa 3
  97-319 Będków, woj. łódzkie
  tel. + 48 44 725 70 10
  REGON: 590647894
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bedkow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Eko Szkoła – Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis inwestycji ujęty w we wniosku w programie POLSKI ŁAD:Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkolnego i tym samym ograniczenie zużycia energii na terenie gminy Będków. Dzięki realizacji projektu szkoła uzyska korzyść w postaci oszczędności kosztów eksploatacji budynku podlegającego termomodernizacji. Realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj. W ramach projektu zostaną wykonane: 1) Termomodernizacja obiektu2) Montaż instalacji fotowoltaicznej3) Prace instalacyjne i modernizacyjne4) Wykonanie energooszczędnego oświetlenia budynku5) Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej6) Dokumentacja projektowa (dysponujemy PFU) 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym – dalej PFU (Zał. Nr 1 do SWZ) w zakresie koniecznym do wykonania wszystkich robót wraz z wszelkimi innymi opracowaniami koniecznymi do wykonania projektu, w tym:− Projekt budowlany sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U.2022, poz. 1679), ustawy Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225);− inwentaryzacja budynku, jeśli będzie konieczna;− pozostałe wymagane opracowania dla uzyskania Pozwolenia na budowę/zgłoszenie;− dokumentację wykonawczą we wszystkich branżach do realizacji inwestycji;− przedmiar i kosztorys robót;− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia we wszystkich branżach;− badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentów wykonawcy;− mapy do celów projektowych. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnych map do celów projektowych na działkę objętą przedmiotem zamówienia;− opracowanie dokumentacji BIOZ.Ilość dokumentacji projektowej (projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski i inne) wymagana w formie papierowej i elektronicznej, przekazywana Zamawiającemu:a) wersja drukowana – 4 egzemplarze (rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności)b) wersja elektroniczna – 4 płyty CD w tym: 2 w wersji edytowalnej i 2 tylko do odczytu:• rysunki - format: dwf, dwg i pdf• obrazy – format: jpg lub pdf,• tekst – format doc.i pdf• arkusze kalkulacyjne i harmonogramy – format xls i pdf Zapis dot. ilości dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu jest nadrzędny w stosunku do zapisu w PFU.2) Uzyskanie wymaganych prawem wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia;3) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego),4) Wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ;5) Pełnienie nadzoru autorskiego6) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie jej do powiatowego zasobu geodezyjnego,7) Złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie nieprawomocnej decyzji pozwalającej na użytkowanie (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenia zakończenia robót, dla którego właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w ustawowym terminie.3. Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia, w tym Program funkcjonalno-użytkowy zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ. Zamawiający publikuje również pytania i odpowiedzi oraz dokumentację opublikowane w postępowaniu nr ZP.271.1.2023, które dotyczą PFU.Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w PFU.Przedmiar, audyt energetyczny mają tylko charakter poglądowy, należy skalkulować wszelkie niezbędne roboty, usługi i materiały w celu osiągnięcia pożądanego efektu przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 PLN(słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł).2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie MazowieckimNr: 62 8985 0004 0070 0700 1007 0070z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.2.2023”4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowei płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowaw art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniuzdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresiezdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę lub remont budynku i w której zakres wchodziło wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych o powierzchni min. 1000 m2;2) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 20 kWp.3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:a) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,b) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wodociągowych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,c) min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres, w tym powierzchnię docieplonych ścian i moc dostarczonej i zamontowanej instalacji fotowoltaicznej, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.2) W zakresie pkt 6.1.4. ppkt 2), Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem. Warunek w tym zakresie może zostać wykazany odrębnie lub łącznie z zadaniem wskazanym dla wykazania spełniania warunku wskazanego w pkt 6.1.4. ppkt 1).3) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r, poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu.4) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonychw pkt 6.1.4, ppkt 3) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).5) Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), przez „budowę” w rozumieniu zapisów SWZ rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.6) Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez „przebudowę” w rozumieniu zapisów SWZ rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego,7) Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez „remont” w rozumieniu zapisów SWZ rozumie się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach