Przetargi.pl
Druk kolorowanki

Województwo Podkarpackie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 501 776 , fax. 178 501 701
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Podkarpackie
  al. Łukasza Cieplińskiego 4
  35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 501 776, fax. 178 501 701
  REGON: 69058132400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk kolorowanki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, wydruk i dostawa do siedziby Zamawiającego kolorowanki dla dzieci Kolorowanka Podkarpacka Rysiowanka część 1 i 2 Parametry techniczne wydawnictwa: Format A4 poziomo Okładka • druk 4+1 • lakier dyspersyjny 1+1 • papier: karton jednostronnie kredowany 275g/m2 • oprawa szycie broszurowe Oprawa zeszytowa (szycie drutem) Środek • objętość: 20 stron • papier offsetowy 140 g/m2 • druk 1+1 NAKŁAD: 5 000 egzemplarzy części 1 5 000 egzemplarzy części 2 RAZEM: 10 0000 egzemplarzy 1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w wersji elektronicznej składy graficzne kolorowanki będące przedmiotem zamówienia w formie plików PDF, w dniu podpisania umowy. 2. Wykonawca wydrukuje 10 000 sztuk kolorowanki i dostarczy na własny koszt do siedziby Zamawiającego cały nakład w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy 3. Wykonawca dostarczy, w ramach wynagrodzenia, wszystkie kolorowanki do siedziby Zamawiającego: al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (magazyn Materiałów Promocyjnych). 4. Dostarczone przez Wykonawcę kolorowanki mają być opakowane w ilości 20- 25 szt. w paczce w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Transport ma być zorganizowany w sposób, który nie spowoduje uszkodzenia dostarczonych materiałów. Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania lub transportu winę ponosi Wykonawca. 5. Wykonawca zapewni wyładunek artykułów oraz złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 6. Specyfika techniczna pomieszczeń przeznaczonych do składowania materiałów promocyjnych uniemożliwia ich składowanie w postaci palet. Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku, przeniesienia do miejsca składowania i ułożenia w miejscu składowania, a tym samym do zabezpieczenia w tym celu ludzi. Zamawiający nie dysponuje pracownikami mogącymi pomóc w rozładunku materiałów promocyjnych Zamawiający dysponuje wózkami. Miejsce składowania materiałów promocyjnych jest dostępne w godzinach w godz. od 7.30- 15.00 Zgodnie z art. 29 ust. 3a – ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga aby wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę i związane z drukowaniem przedmiotu zamówienia, wykonywane były przez pracownika/pracowników zatrudnionego/ych na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach