Przetargi.pl
Drugi przetarg -budowa odcinka sieci kanalizacyjnej i sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" ogłasza przetarg

 • Adres: 55050 Sobótka, ul. Czysta
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 316 22 86 , fax. 0-71 316 22 93
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża"
  ul. Czysta 7
  55050 Sobótka, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 316 22 86, fax. 0-71 316 22 93
  REGON: 93002106540000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zgkimsobotka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Drugi przetarg -budowa odcinka sieci kanalizacyjnej i sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej i sanitarnej Ø200 PVC SN 12 w drodze powiatowej o długości L500 mb wraz z materiałami Dopuszcza się wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej Ø200 PVC metodą bezwykopową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Zamawiający nie określa warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach