Przetargi.pl
Dostaw energii cieplnej do obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53611 Wrocław, ul. Strzegomska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7822300, 7822397 , fax. 717 822 405
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
  ul. Strzegomska 6
  53611 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7822300, 7822397, fax. 717 822 405
  REGON: 93000026000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mops.wroclaw.pl/?app=przetargi, www.mops.wroclaw.pl/przetargi.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostaw energii cieplnej do obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii cieplnej obejmuje w szczególności: 1) sprzedaż ciepła, zamówionego przez Zamawiającego, przesyłanego siecią ciepłowniczą FORTUM Power and Heat Polska Sp z o.o., do Zamawiającego, gdy węzeł cieplny stanowi własność FORTUM Power and Heat Polska Sp z o.o, 2) sprzedaż ciepła, zamówionego przez Zamawiającego, przesyłanego siecią ciepłowniczą FORTUM Power and Heat Polska Sp z o.o., do Zamawiającego, gdy węzeł cieplny stanowi własność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – dotyczy lokalizacji przy ul. Hubskiej 30-32. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał. nr 3 i 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże : aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r., Prawo energetyczne.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji tj. zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 - do SIWZ. 2) wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ, 3) zestawienie kosztów zadania - załącznik nr 3 do SIWZ,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach