Przetargi.pl
„Dowożenie uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Banie Mazurskie do szkoły w Baniach Mazurskich w okresie od 2 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. w formie zakupu biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w czasie ich przewozu”- PONOWNA PROCEDURA

Gmina Banie Mazurskie ogłasza przetarg

 • Adres: 19-520 Banie Mazurskie, Konopnickiej
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 6157172, 6157178 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Banie Mazurskie
  Konopnickiej 26
  19-520 Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 6157172, 6157178, fax. -
  REGON: 79067118800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipbaniemazurskie.warmia.mazury.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dowożenie uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Banie Mazurskie do szkoły w Baniach Mazurskich w okresie od 2 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. w formie zakupu biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w czasie ich przewozu”- PONOWNA PROCEDURA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Banie Mazurskie do szkoły w Baniach Mazurskich i odbiór po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych przez Zamawiającego wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w czasie ich przewozu w okresie od 02.11.2020 r. do 31.12.2021 r. (przy czym okres rozpoczęcia wykonywania umowy nie może być wcześniejszy niż okres zakończenia umowy z dotychczasowym przewoźnikiem) w dni nauki odbywającej się w szkołach przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.). 1.2. Przewidywana liczba uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich dojeżdżających z poszczególnych miejscowości w 2021 roku- 133. (stan na dzień 02.09.2020 r.) oraz Dowóz i odbiór 10 osób niepełnosprawnych z Bań Mazurskich do Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi ( zakup biletów miesięcznych zgodnie z art. 5a Ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 295). Uczniowie do szkoły powinni być dowiezieni nie wcześniej niż na 40 min. i nie później niż na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć. W Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00!! 1.3. Podana wyżej liczba uczniów jest liczbą aktualną na dzień ogłoszenia zamówienia i w trakcie roku może ulec zmianie. 1.4. Zamawiający zastrzega prawo zmiany długości trasy (wydłużenia lub skrócenia na odcinku nie dłuższym niż 5 km) w związku z zaistniałymi zmianami zamieszkania uczniów do miejscowości nieobjętych rozkładem bez zmiany warunków umowy i cen biletów. 1.5. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej analizy warunków wykonania zamówienia wizji lokalnej oraz sprawdzenie warunków obowiązującej umowy z przewoźnikiem w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Oferta, która nie spełni wymagań przedmiotu umowy w pełnym zakresie zostanie odrzucona. 1.6. Dodatkowy miesięczny limit 300 km na wycieczki (w ramach świadczonej usługi), zawody sportowe, wyjazdy edukacyjne z możliwością wykorzystania również w okresie wakacyjnym. Niewykorzystany w danym miesiącu limit kilometrów przenosi się na następne miesiące. Usługa ta ma być świadczona nieodpłatnie. Miesięczny limit 300 km dotyczy okresu trwania umowy. 1.7. W ramach linii komunikacyjnych i kursów według rozkładów utworzonych na podstawie niniejszej SIWZ, poza niniejszym zleceniem Wykonawca, może świadczyć odpłatnie usługi transportowe na rzecz innych osób (m.in. mieszkańców gminy) w ramach opłat biletowych z zastrzeżeniem, iż musi przede wszystkim zapewnić miejsce siedzące dzieciom, uczniom w autobusie. 1.8. Z przewozów będą korzystać dzieci przedszkolne (objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz uczniowie szkoły podstawowej na podstawie biletów miesięcznych wydanych przez Wykonawcę na wniosek upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich w oparciu o imienne listy uczniów uprawnionych do korzystania z przewozu. 1.9. Wykonawca na każdy miesiąc kalendarzowy zabezpieczy bilety i przekaże protokołem zdawczo - odbiorczym pracownikowi Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich w terminie do 25 każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym będą obowiązywały bilety. 1.10. Wykonawca oprócz biletów miesięcznych musi zapewnić opiekę dla przewożonych uczniów w czasie dowożenia do szkoły i odwożenia do punktu zbiorczego. 1.11. Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia uczniów do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez uczniów autobusu na przystanku w swojej miejscowości. 1.12. Wyznaczony opiekun, odprowadza przewożone dzieci pod drzwi wejściowe szkoły, a powracające ze szkoły, odbiera spod drzwi szkoły i wprowadza do autobusu. 1.13. Opiekun dowożonych dzieci musi być osobą, pełnoletnią, zdrową, posiadająca przeszkolenie lub kurs w zakresie udzielania pierwszej podstawowej pomocy medycznej ( kurs opiekuna dzieci dowożonych do szkół, szkolenie dla kierujących ruchem drogowym lub kurs pierwszej pomocy przedmedycznej)i jest w stanie utrzymać dobry kontakt z dziećmi niezbędny do zachowania bezpieczeństwa w czasie przewozu (kierowca nie może być jednocześnie opiekunem w autobusie musi znajdować się kierowca i opiekun). 1.14. Uczniowie do szkoły powinni być dowiezieni nie wcześniej niż na 40 min. i nie później niż na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć. W szkole w Baniach Mazurskich zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00. 1.15. Odwożenie ze szkoły odbywa się dwa razy dziennie kursem zasadniczym oraz kursem środkowym odwożenia uczniów. 1.16. Przewozy uczniów do szkoły na wyżej wymienionych trasach będą realizowane zgodnie z podanym dla Wykonawcy planem pracy szkoły oraz z planowaną liczbą uczniów dojeżdżających do poszczególnych placówek. 1.17. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi przewozowej pojazdami spełniającymi wymagania szczegółowe dla pojazdów do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz posiadać wymagane dokumenty, potwierdzające kwalifikacje kierowcy i właściwy stan techniczny pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowy (Dz. U z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.). 1.18. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zapewni pojazd zastępczy, spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 1.19. W okresach zimowych pojazdy dowożące uczniów muszą być ogrzewane. 1.20. Przewoźnik ubezpiecza pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 1.21. Rozliczenie dowozu uczniów będzie dokonywane comiesięcznie na podstawie wystawionej faktury lub noty po odebraniu biletów miesięcznych przez Zamawiającego protokołem zdawczo- odbiorczym. 1.22. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, polisy ubezpieczenia w zakresie OC i NNW
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach