Przetargi.pl
Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kruszwica

Zespół Oświaty i Wychowania ogłasza przetarg

 • Adres: 88-150 Kruszwica, ul. Kościuszki 30
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3516059 , fax. 052 3516059
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Oświaty i Wychowania
  ul. Kościuszki 30 30
  88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3516059, fax. 052 3516059
  REGON: 00111280100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kruszwica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych polegających na dowozie i odwozie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez gminę Kruszwica w roku szkolnym 2011/2012 r autobusami osobowymi, przystosowanymi do przewozu uczniów Przedmiotem zamówienia jest: Miejsce świadczenia zamówienia - Gmina Kruszwica. 1. Dowożenie i odwożenie obejmuje szkoły: - Gimnazjum nr 2 w Kruszwicy - Szkołę Podstawową Nr 1 w Kruszwicy - Szkołę Podstawowa w Polanowicach - Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy - Szkołę Podstawową w Chełmcach - Szkołę Podstawową w Rusinowie - Szkołę Podstawową w Sławsku Wielkim - Szkołę Podstawową w Woli Wapowskiej - Gimnazjum nr 3 w Bachorcach 2. Dowożenie nie może rozpoczynać się wcześniej niż o godz. 7:00. 3. Dowożenie obejmuje wszystkie dni nauki szkolnej. 4. Uczniowie muszą być dowiezieni do szkół w godzinach 7:45- 8:45. 5. Opiekę nad uczniami w trakcie dowożenia zapewnia Zamawiający. 6. Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach. 7. Przystanki na trasie wyznacza Zamawiający w każdej z wymienionych miejscowości. 8. Przewozy dzieci i młodzieży odbywają się na podstawie imiennych biletów miesięcznych szkolnych zakupionych przez Zamawiającego u Przewoźnika zamówienia. 9. Przewozy będą odbywały się zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). 10. W czasie dowożenia przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia miejsc siedzących dla dowożonych uczniów zgodnie z ilością sprzedanych miejsc. 11. Symbol CPV - 60.13.00.00-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 12. Przewidywana ilość uczniów dowożonych z danego obwodu do poszczególnych szkół wynosi ogółem 633 dzieci ( 12 autobusów dziennie) i szczegółowo określona jest w załączniku nr 5 do SIWZ 13. Przed złożeniem oferty wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia na miejscu i dokonać przeglądu tras w porozumieniu z dyrektorami szkół. Miejsce świadczenia zamówienia - Gmina Kruszwica. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach