Przetargi.pl
Zakup i dostawa wanny do hydromasażu kręgosłupa oraz aparatu do krioterapii

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA ogłasza przetarg

 • Adres: 85-015 Bydgoszcz, ul. Markwarta 4-6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 5826252 , fax. 052 5826209
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
  ul. Markwarta 4-6 4-6
  85-015 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 5826252, fax. 052 5826209
  REGON: 09232534800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz-mswia.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wanny do hydromasażu kręgosłupa oraz aparatu do krioterapii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wanny do hydromasażu kręgosłupa oraz aparatu do krioterapii, określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 niepodzielne pakiety, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdym z pakietów winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do siwz, formularzu właściwości techniczno - użytkowych stanowiącym załącznik nr 3a do siwz jak i wymagania zawarte w punkcie III niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz-mswia.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach