Przetargi.pl
Przeprowadzenie bloku warsztatów psychologiczno-edukacyjno-rehabilitacyjnych dla osób/rodzin dotkniętych niepełnosprawnością - rodziców/opiekunów wraz z osobą zależną niepełnosprawną ( dzieckiem/rodzeństwem) będących uczestnikami projektu systemowego Krok do przodu realizowanego przez MOPS w Bydgoszczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-043 Bydgoszcz, ul. Ogrodowa 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 325-44-10 , fax. 0-52 3215535
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
  ul. Ogrodowa 9 9
  85-043 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 325-44-10, fax. 0-52 3215535
  REGON: 00248403100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mopsbydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Pomoc społeczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie bloku warsztatów psychologiczno-edukacyjno-rehabilitacyjnych dla osób/rodzin dotkniętych niepełnosprawnością - rodziców/opiekunów wraz z osobą zależną niepełnosprawną ( dzieckiem/rodzeństwem) będących uczestnikami projektu systemowego Krok do przodu realizowanego przez MOPS w Bydgoszczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie bloku warsztatów psychologiczno-edukacyjno-rehabilitacyjnych dla osób/rodzin dotkniętych niepełnosprawnością - rodziców/opiekunów wraz z osobą zależną niepełnosprawną ( dzieckiem/rodzeństwem) będących uczestnikami projektu systemowego Krok do przodu realizowanego przez MOPS w Bydgoszczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805700000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopsbydgoszcz.pl (BIP)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach