Przetargi.pl
Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Zabrodzie wraz z zapewnieniem opieki.

Urząd Gminy w Zabrodziu ogłasza przetarg

 • Adres: 07230 Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 757 12 28 , fax. 029 757 12 61
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Zabrodziu
  ul. Wł. St. Reymonta 51
  07230 Zabrodzie, woj. mazowieckie
  tel. 029 757 12 28, fax. 029 757 12 61
  REGON: 55059700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zabrodzie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Zabrodzie wraz z zapewnieniem opieki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Trasy dowożenia obejmują teren obwodów szkolnych na terenie Gminy Zabrodzie o łącznej długości 22550,7 km w ciągu roku., umowa będzie zawarta na okres od dnia 02.01.2018r. do dnia 21.12.2018r. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług przewozowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, postanowieniami umowy oraz z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: a) zapewnienia przewożonym dzieciom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygód wymaganych dla pojazdów autobusowych, b) oznakowania pojazdów na czas przejazdu z dziećmi odpowiednimi tablicami, c) ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, NW, oraz utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy; d) utrzymania pojazdu w należytym stanie technicznym, e) wykonywania przewozów osobiście lub przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje, f) podstawienia autobusu o liczbie miejsc siedzących zapewniający przewóz uczniów na danej trasie. 4. Wykonawca ma prawo i obowiązek korzystania z istniejących przystanków autobusowych, oraz innych ustalonych i uzgodnionych miejsc przystankowych. 5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić we własnym zakresie (tj. w ramach wynagrodzenia umownego) należytą opiekę nad dziećmi, która będzie sprawowana przez inną niż kierowca osobę dorosłą, będącą w dyspozycji Wykonawcy (opiekuna). Wszystkie osoby biorące udział w realizacji zamówienia muszą spełniać warunki określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca musi dysponować odpowiednimi środkami transportu, dwoma autobusami przystosowanymi do bezpiecznego przewozu dzieci i młodzieży wyposażonymi każdy w ilość miejsc siedzących zapewniających przewóz uczniów na danej trasie. Warunki przewozu uczniów powinny być zorganizowane zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Każdy środek transportu musi posiadać aktualne badania techniczne, ubezpieczenie OC i NW.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną licencję zezwalającą na przewóz osób pojazdami samochodowymi, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200) obejmującej swoją ważnością okres obowiązywania umowy,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach