Przetargi.pl
Dowożenie dzieci i uczniów do szkoły i przedszkola z terenu gminy Wieliczki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach ogłasza przetarg

 • Adres: 19-404 Wieliczki, Wieliczki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 875214236, , fax. 875 214 150
 • Data zamieszczenia: 2020-12-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach
  Wieliczki 10
  19-404 Wieliczki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 875214236, , fax. 875 214 150
  REGON: 28150410000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspwieliczki.edupage.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie dzieci i uczniów do szkoły i przedszkola z terenu gminy Wieliczki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia dzieci i uczniów do szkoły i przedszkola z terenu gminy Wieliczki w dni nauki szkolnej. Zakres zmówienia obejmuje dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów na niżej wymienionych trasach: 1) Wieliczki – Markowskie – Rynie – Wojnasy – Markowskie - Wieliczki 2) Wieliczki -Wilkasy PKP- Niedźwiedzkie-Wieliczki 3) Wieliczki-Szeszki-Cimoszki-Cimochy PKS-Sobole Altana - Wieliczki 4) Wieliczki-Starosty (dowóz)-Nory-Nowy Młyn-Wieliczki Przewidywalna łączna liczba kilometrów dziennie wynosi 173. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian tras, dni i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w momencie ogłoszenia przetargu. Wykonawca zobowiązany będzie dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie, iż: Wykonawca posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019r., poz. 2140 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę UWAGA: Wykonawca wraz z formularzem oferty zobowiązany jest złożyć: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 2. Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym (jeżeli dotyczy) 3. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach