Przetargi.pl
Dowóz uczniów z terenu Gminy Zbiczno do placówek oświatowych

Gmina Zbiczno ogłasza przetarg

 • Adres: 87-305 Zbiczno, Zbiczno
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 939 323 , fax. 564 939 317
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbiczno
  Zbiczno 140
  87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 939 323, fax. 564 939 317
  REGON: 87111846000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów z terenu Gminy Zbiczno do placówek oświatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Dowóz uczniów z terenu Gminy Zbiczno do placówek oświatowych” Zakres obejmuje świadczenie usług przewozowych dzieci do następujących placówek oświatowych: Zespołu Szkół w Pokrzydowie i Zespołu Szkół w Zbicznie. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadanie: „Dowóz uczniów z terenu Gminy Zbiczno do placówek oświatowych”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydanego przez Starostę właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – Załącznik nr 3 do SIWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach