Przetargi.pl
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka z oddziałami przedszkolnymi w Rychlikach

Gmina Rychliki ogłasza przetarg

 • Adres: 14-411 Rychliki, Rychliki 86
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 248 8155
 • Data zamieszczenia: 2022-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rychliki
  Rychliki 86
  14-411 Rychliki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 248 8155
  REGON: 170747709
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka z oddziałami przedszkolnymi w Rychlikach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży (dalej „uczniów” lub „dzieci”) dojeżdżających do Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka z oddziałami przedszkolnymi w Rychlikach (dalej „SP”) w okresie od 02.01.2023 r. do 23.06.2023 r. w ramach przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie do szkoły wraz z opieką na czas dowozu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3 500,00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu;2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Wykonawca musi posiadać: uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na krajowym transporcie drogowym osób tj. licencję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań;c) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:- w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał z należytą starannością co najmniej jedną usługę polegającą na przewozie osób przez okres co najmniej 20 miesięcy o wartości porównywalnej z zakresem przedmiotowego zamówienia, to jest za kwotę nie mniejszą niż 500000,00 zł brutto; (załącznik nr 5)- posiada (własność lub użyczenie na podstawie umowy cywilnoprawnej) co najmniej 3 autobusy o liczbie miejsc zgodną z liczbą przewożonych uczniów - wszystkie muszą być w dobrym stanie technicznym potwierdzonym stosownymi przeglądami technicznymi; autobusy winny posiadać aktualne na dzień składania ofert pakiety ubezpieczeń OC i NNW dla każdego autobusu; autobusy powinny posiadać zabezpieczenie antypoślizgowe schodów i podłogi; (załącznik nr 9)- dysponowanie min. trzema kierowcami, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi stosowne kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy kategorii D, świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie) i doświadczenie (min. 5 lat pracy na stanowisku kierowcy); (załącznik nr 10)- dysponowanie min. 3 osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za sprawowanie opieki nad przewożonymi dziećmi, posiadającymi umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. (załącznik nr 10)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach