Przetargi.pl
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół w Chełmcu w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki a także dowóz dziecka niepełnosprawnego do Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Iskierka” Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Grybowie w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki.”

CUW Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-370 Muszyna, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 4718191 , fax. 18 4718191 25
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CUW Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
  ul. Rynek 13/2
  33-370 Muszyna, woj. małopolskie
  tel. 18 4718191, fax. 18 4718191 25
  REGON: 36471202300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/cuwmuszyna
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dowóz uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół w Chełmcu w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki a także dowóz dziecka niepełnosprawnego do Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Iskierka” Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Grybowie w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania Zadanie nr 1: Dowóz uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021. Opis przedmiotu zamówienia: CPV – 60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021 do: - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie, - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem, - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powroźniku, - Szkoły Podstawowej w Żegiestowie. 2. Dowóz uczniów realizowany będzie codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć oraz ferii i dni świątecznych w roku szkolnym 2020/2021 pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci, zgodnie z rozkładem jazdy który zostanie dostosowany do bieżących potrzeb Zamawiającego. 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów Wykonawca użyje do przewozu środki transportu które będą w szczególności: 1) sprawne technicznie tj. będą spełniały wymogi ustawowe, 2) objęte ubezpieczeniem OC i NNW. 4. Świadczenie dowozu uczniów odbywać się będzie zgodnie z rozkładem jazdy opracowanym wspólnie z Zamawiającym na początku roku szkolnego 2020/2021 i dostosowanym do planu lekcji uczniów korzystających z dowozu. Późniejsze zmiany w rozkładzie jazdy wymagają akceptacji Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian zakresu zamówienia wynikających z przyczyn organizacyjnych. 6. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. 7. Wykonawca przekaże do szkół wskazanych przez Zamawiającego bilety miesięczne na przejazd w terminie do 28 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym przewozy będą wykonywane na podstawie imiennej listy uczniów dostarczonej przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zastrzega, iż każdy uczeń powinien mieć miejsce siedzące w autobusie. 9. Szczegółowe informacje w zakresie wykazu pojedynczych tras, orientacyjnej ilości uczniów określone zostały w załączniku. 10. Zamówienie obejmuje dowóz uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wraz z przewozem powrotnym uczniów do miejsca zamieszkania. 11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dodatkowy kurs na trasach: Złockie - Jastrzębik i Powroźnik - Wojkowa, dla uczniów kończących zajęcia w godzinach wcześniejszych. 12.Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny, sprawny i bezawaryjny dowóz uczniów. Uczniowie mają być dowiezieni do szkół nie wcześniej niż 20 min przed rozpoczęciem zajęć i nie później niż 10 min przed rozpoczęciem zajęć. 13. Wykonawca zobowiązuje się, że autobusy przywożące oraz odbierające dzieci ze szkół będą zatrzymywały się na najbliższym przystanku. 14. W przypadku awarii wyznaczonego pojazdu Wykonawca zapewni pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 15. W okresach zimowych pojazdy dowożące uczniów muszą być ogrzewane. 16. Przewoźnik ubezpiecza pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 17. Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania przewozu uczniów w połączeniu z przewozami otwartymi. 18. Termin wykonania zamówienia 01.09.2020 r. - 25.06.2021 r. 19. Rozliczenie dowozu uczniów będzie dokonywane comiesięcznie na podstawie wystawionej faktury. Trasa Orientacyjna odległość w [km] Orientacyjna liczba uczniów/ opiekunów Andrzejówka Ługi – Złockie Złockie – Andrzejówka Ługi 10 10 26 26 1 opiekun Milik – Złockie Złockie – Milik 7 7 41 41 1 opiekun Jastrzębik – Złockie Złockie – Jastrzębik Złockie – Jastrzębik 4 4 33 33 1 opiekun Dubne, Leluchów – Muszyna Muszyna – Leluchów, Dubne 14 14 34 34 1 opiekun Wojkowa – Powroźnik Powroźnik – Wojkowa Powroźnik – Wojkowa 7,5 7,5 32 32 1 opiekun Żegiestów Stacja PKP - Żegiestów Wieś (szkoła) Żegiestów Wieś (szkoła) – Żegiestów Stacja PKP Żegiestów Palenica - Żegiestów Wieś (szkoła) Żegiestów Wieś (szkoła) – Żegiestów Palenica Łopata Polska - Żegiestów Wieś (szkoła) Żegiestów Wieś (szkoła) – Łopata Polska 3,5 2 2 1 1 1 1 1 opiekun Zadanie nr 2: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół w Chełmcu w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki. Opis przedmiotu zamówienia: CPV – 60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu do Zespołu Szkół w Chełmcu w roku szkolnym 2020/2021. 2. Przewidywana liczba osób objętych dowozem w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 6: 1 dziecko z Muszyny z ul. Leśnej, 1 dziecko ze Złockiego, 2 dzieci z Jastrzębika, 2 dzieci z Powroźnika. Wskazana liczba uczniów może wzrosnąć lub zmniejszyć się z przyczyn niezależnych od zamawiającego. 3. Dowóz uczniów realizowany będzie codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć oraz ferii i dni świątecznych w roku szkolnym 2020/2021 pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci niepełnosprawnych. 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów Wykonawca użyje do przewozu środki transportu które będą w szczególności: 1) sprawne technicznie tj. będą spełniały wymogi ustawowe, 2) objęte ubezpieczeniem OC i NNW 3) właściwie oznakowane. 5. Świadczenie dowozu uczniów odbywać się będzie zgodnie z rozkładem jazdy opracowanym wspólnie z Zamawiającym na początku roku szkolnego 2020/2021 i dostosowanym do planu lekcji uczniów korzystających z dowozu. Późniejsze zmiany w rozkładzie jazdy wymagają akceptacji Zamawiającego. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian zakresu zamówienia wynikających z przyczyn organizacyjnych. 7. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zastrzega, iż każdy uczeń powinien mieć miejsce siedzące. 9. Szczegółowe informacje w zakresie wykazu pojedynczych tras, orientacyjnej ilości uczniów określone zostały w załączniku. 10. Wykonawca w trakcie przewozu uczniów zobowiązany jest zapewnić pełnoletniego opiekuna, który będzie postępował według następujących zasad: - opiekun będzie odbierał uczniów od rodziców/opiekunów prawnych spod domu o ustalonej wcześniej godzinie i po odwiezieniu do szkoły będzie przekazywał uczniów pod opiekę nauczyciela, - po zakończeniu zajęć opiekun będzie odbierał uczniów od nauczycieli w szkole i po odwiezieniu pod dom przekazywał pod opiekę rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnionych osób. Nie dopuszcza się przekazania ucznia w drodze powrotnej ze szkoły do domu osobom nieupoważnionym lub pozostawienia ucznia bez opieki, - opiekun ma za zadanie zachować szczególną dbałość o dobro dziecka w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu, a podczas przewozu należy zapewnić uczniom w szczególności bezpieczny dla ich zdrowia przejazd. 11. Kierowca pojazdu nie może być równocześnie opiekunem. 12. Zamówienie obejmuje dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Chełmcu wraz z przewozem powrotnym uczniów do miejsca zamieszkania. 13. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny, sprawny i bezawaryjny dowóz uczniów. Uczniowie mają być dowiezieni do szkoły nie wcześniej niż 20 min przed rozpoczęciem zajęć i nie później niż 10 min przed rozpoczęciem zajęć. 14. W przypadku awarii wyznaczonego pojazdu Wykonawca zapewni pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 15. W okresach zimowych pojazdy dowożące uczniów muszą być ogrzewane. 16. Przewoźnik ubezpiecza pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 17. Rozliczenie dowozu uczniów będzie dokonywane comiesięcznie na podstawie wystawionej faktury. 18. Termin wykonania zamówienia 13.10.2020-25.06.2021 r. 19. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian wynikających z postanowień zawartej umowy, w tym zmiany wartości umowy, z przyczyn których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m.in. siły wyższej, zmiany trasy oraz zmiany liczby dowożonych dzieci. W przypadku zwiększenia liczby dzieci objętych dowozem w trakcie roku szkolnego o maksymalnie dwóch uczniów, Wykonawca nie może domagać się powiększenia wynagrodzenia ponad cenę zaoferowaną w ofercie w okresie obowiązywania umowy. Trasa Orientacyjna odległość w [km] Liczba dni w roku szkolnym 2020/2021 Muszyna, ul. Leśna, Złockie, Jastrzębik, Powroźnik – Chełmiec, ul. Marcinkowicka, Chełmiec, ul. Marcinkowicka – Powroźnik, Jastrzębik, Złockie, Muszyna, ul. Leśna 60 60 157 dni Zadanie nr 3: Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Iskierka” Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Grybowie w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki. Opis przedmiotu zamówienia: CPV – 60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dowozu dziecka niepełnosprawnego wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu do Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Iskierka” Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Grybowie w roku szkolnym 2020/2021. 2. Przewidywana liczba osób objętych dowozem w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 1. Wskazana liczba dzieci może wzrosnąć lub zmniejszyć się z przyczyn niezależnych od zamawiającego. 3. Dowóz realizowany będzie codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć oraz ferii i dni świątecznych w roku szkolnym 2020/2021 pojazdem przystosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych. 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Wykonawca użyje do przewozu środek transportu który będzie w szczególności: 1) sprawny technicznie tj. będzie spełniał wymogi ustawowe, 2) objęty ubezpieczeniem OC i NNW 3) właściwie oznakowany. 5. Świadczenie dowozu odbywać się będzie zgodnie z rozkładem jazdy opracowanym wspólnie z Zamawiającym na początku roku szkolnego 2020/2021 i dostosowanym do planu zajęć dziecka korzystającego z dowozu. Późniejsze zmiany w rozkładzie jazdy wymagają akceptacji Zamawiającego. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian zakresu zamówienia wynikających z przyczyn organizacyjnych. 7. Wykonawca musi dysponować pojazdem do przewozu osób niepełnosprawnych. Dziecko ma czterokończynowe porażenie dziecięce w związku z czym pojazd musi być wyposażony w specjalny fotel/siedzenie z odpowiednimi zabezpieczeniami – podłokietnikami dla tego dziecka, które zapewnią mu utrzymanie równowagi. Kierowca oraz opiekun zobowiązani są do wniesienia oraz do wyniesienia dziecka z pojazdu. 8. Szczegółowe informacje w zakresie wykazu trasy, orientacyjnej odległości i liczby dni w roku szkolnym 2020/2021 określone zostały w załączniku. 9. Wykonawca w trakcie przewozu dziecka zobowiązany jest zapewnić pełnoletniego opiekuna, który będzie postępował według następujących zasad: - opiekun będzie odbierał dziecko od rodziców/opiekunów prawnych spod domu o ustalonej wcześniej godzinie i po odwiezieniu do ośrodka będzie przekazywał dziecko pod opiekę nauczyciela, - po zakończeniu zajęć opiekun będzie odbierał dziecko od nauczyciela w ośrodku i po odwiezieniu pod dom przekazywał pod opiekę rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnionych osób. Nie dopuszcza się przekazania dziecka w drodze powrotnej z ośrodka do domu osobom nieupoważnionym lub pozostawienia dziecka bez opieki, - opiekun ma za zadanie zachować szczególną dbałość o dobro dziecka w czasie jazdy oraz przy wnoszeniu i wynoszeniu dziecka, a podczas przewozu należy zapewnić dziecku w szczególności bezpieczny dla jego zdrowia przejazd. 10. Kierowca pojazdu nie może być równocześnie opiekunem. 11. Zamówienie obejmuje dowóz dziecka do Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Iskierka” Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Grybowie wraz z przewozem powrotnym dziecka do miejsca zamieszkania. 12. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny, sprawny i bezawaryjny dowóz. Dziecko ma być dowiezione do ośrodka nie wcześniej niż 20 min przed rozpoczęciem zajęć i nie później niż 10 min przed rozpoczęciem zajęć. 13. W przypadku awarii wyznaczonego pojazdu Wykonawca zapewni pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 14. W okresie zimowym pojazd dowożący dziecko musi być ogrzewany. 15. Przewoźnik ubezpiecza pojazd i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 16. Rozliczenie dowozu będzie dokonywane comiesięcznie na podstawie wystawionej faktury/rachunku. 17. Termin wykonania zamówienia 01.09.2020-31.08.2021 r. 18. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian wynikających z postanowień zawartej umowy, w tym zmiany wartości umowy, z przyczyn których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m.in. siły wyższej, zmiany trasy oraz zmiany liczby dowożonych dzieci. W przypadku zwiększenia liczby dzieci objętych dowozem w trakcie roku szkolnego o maksymalnie dwóch uczniów, Wykonawca nie może domagać się powiększenia wynagrodzenia ponad cenę zaoferowaną w ofercie w okresie obowiązywania umowy. Trasa Orientacyjna odległość w [km] Liczba dni w roku szkolnym 2020/2021 Muszyna, ul. Polna – Grybów, ul. Ogrodowa Grybów, ul. Ogrodowa – Muszyna ul. Polna 37 37 228
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać aktualną na dzień składania ofert licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na terenie RP lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli, w toku postępowania, wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. A. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą: 1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczeniu wskazanych w rozdziale 5 SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (Wstępne Oświadczenie). 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 w części dotyczącej podwykonawców. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o których mowa w punkcie A.1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. B. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich. Nie dotyczy. C. Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców – załącznik nr 3 do SIWZ. D. Dokumenty i oświadczenia aktualne na dzień złożenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni – dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 1. Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a tylko w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, e) licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na terenie RP lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.). 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: -zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1b składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; -zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w punkcie 1b) składa dokument (informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. E. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: 1) Wypełnionego formularza oferty wraz z załącznikami (załącznik nr 2 do SIWZ), 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty, 3) W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Obowiązujące zasady! 1) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2) Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w rozdziale 6, składa każdy z nich. 4) Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 5) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 6) W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach