Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Obrońców Krzyża w Krakowie – ETAP II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Reymonta
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 1220102240, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  Reymonta 20
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 1220102240, , fax. -
  REGON: 36177709700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Obrońców Krzyża w Krakowie – ETAP II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Obrońców Krzyża w Krakowie – ETAP II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 45/2020. 1.1. Miejsce wykonania zamówienia: teren za budynkiem Teatru Ludowego przy ul. Obrońców Krzyża w Krakowie. Roboty budowalne przewidziane są do realizacji na działce nr 93/4, obr. 50 j. ew.: Nowa Huta w Krakowie. Przedmiotowa działka znajduje się na obszarze układu urbanistycznego dzielnicy Nowa Huta, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych woj. małopolskiego decyzją z 30 grudnia 2004r., nr rej. A-1132. 1.2. Zakres zamówienia dotyczy realizacji robót budowlanych, przy czym w ramach zamówienia należy zrealizować w szczególności prace obejmujące: 1.2.1 roboty pomiarowe uwzględniających korekty przebiegu istniejących alejek parkowych, 1.2.2 wykonanie niwelacji terenu i roboty ziemne polegające na korytowaniu, 1.2.3 wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7cm wraz z podbudową, 1.2.4 montaż obrzeży betonowych, 1.2.5 wykonanie nawierzchni żwirowej wraz z podbudową, 1.2.6 wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze zrębków drewna wraz z podbudową, 1.2.7 montaż obrzeży stalowych, 1.2.8 zakup lub wykonanie, dostarczenie i montaż obiektów małej architektury, tj.: kosz na śmieci typ 1, stół, ławka typ VII, ławka typ VIII, ławka typ IX, ławka typ X, ławka typ XI, teatrzyk, urządzenie zabawowe typ 1, tablica informacyjna „Ogrody Krakowian” typ 1, 1.2.9 budowę trybuny, 1.2.10 humusowanie, 1.2.11 wykonanie nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji, 1.2.12 wykonanie trawnika z rolki, 1.2.13 wykonanie trawnika z siewu (rekultywacja), 1.2.14 prace porządkowe, 1.2.15 wykonanie inwentaryzacji w programie R3 Trees oraz operatu geodezyjnego powykonawczego. 1.3 Prace należy zrealizować zgodnie z opisem przedmiotu stanowiącym załączniki do niniejszej specyfikacji. 1.4 Prace należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwaną dalej w skrócie STWiORB), przedmiarami, decyzjami, jakie zostały nałożone na zamierzenie inwestycyjne. Integralną częścią SIWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SIWZ, a w szczególności przedmiary, dokumentacja projektowa, STWiORB, tabele elementów wytworzonych i likwidowanych, instrukcja obsługi programu R3Trees dostępne po linkiem https://zzm.krakow.pl/r3trees.html,, wzory kart akceptacji materiałów, wzory protokołów, oświadczeń o podwykonawstwo, stanowiące Załącznik B do SIWZ (1 plik w formacie zip), (zamieszczone w postępowaniu wzory protokołów, tabele elementów wytworzonych i likwidowanych, instrukcja obsługi programu R3Trees mogą ulec zmianie). 1.5 Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i obliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB. 1.6 W ramach zamówienia należy zrealizować w szczególności prace obejmujące: 1.6.1 wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zawierającej między innymi: pozwolenie konserwatorskie, dziennik robót, odbiory częściowe i końcowe oraz rysunki techniczne wraz z naniesionymi zmianami, jakie wystąpiły w toku prac, karty utrzymania poszczególnych elementów, zgodnie z załączonym schematem, inwentaryzację w programie R3 Trees, zgodnie z załączoną do SIWZ instrukcją programu, inwentaryzację geodezyjną (między innymi operat geodezyjny wraz z ilościami robót z rozbiciem na poszczególne ich zakresy, asortymenty, geodezyjna dokumentacja powykonawcza), kompleksową inwentaryzację powykonawczą zagospodarowania terenu, w formie graficznej (plik .dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls - forma tabeli określająca ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe), 1.6.2 wykonanie kompleksowej inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu – urządzeń małej architektury, nawierzchni i innych elementów wytworzonych, w formie graficznej (plik .dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls - forma tabeli określająca ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe), wraz z przygotowaniem materiałów w wersji umożliwiającej import do aplikacji R3Trees, 1.6.3 wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej zieleni istniejącej oraz wykonanej, urządzeń małej architektury, nawierzchni i innych elementów wytworzonych, wraz z umieszczeniem pełnej dokumentacji fotograficznej w programie R3Trees dla każdej rośliny bądź grupy roślin w uzgodnieniu z Zamawiającym, 1.6.4 dołączenie kart utrzymania w formie opisowej i graficznej (plik pdf) do aplikacji R3Trees dla każdego z elementów wytworzonych m.in. urządzeń małej architektury czy nawierzchni w uzgodnieniu z Zamawiającym, 1.6.5 zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 1.6.6 bieżącą pielęgnację nasadzonej zieleni przez okres minimum 12 miesięcy dla krzewów przez ogrodnika – osobę dedykowaną dla przedmiotowego parku, będącą na obiekcie minimum 3 dni w tygodniu po 8 godzin, wykonująca czynności zgodnie z harmonogramem ustalonym między stronami i przyjętym po odbiorze końcowym inwestycji, 1.6.7 przeglądy, regulacje, naprawy i konserwacje elementów wytworzonych przez okres minimum 36 miesięcy w tym konserwacja elementów drewnianych tj. olejowanie, bejcowanie itp. minimum 2 razy w roku, przy czym konserwacja obejmuje wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót mających na celu utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się czy też zniszczeniem i dla utrzymania go w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem tegoż obiektu, zaś naprawa obejmuje: wykonanie wszelkich czynności związanym bezpośrednio z remontem istniejącego elementu i przywrócenie mu stanu właściwego, zarówno pod względem użytkowym, jak i technicznym. Polega ona na częściowej rozbiórce lub demontażu elementu oraz na uzupełnieniu ubytków w zastosowaniu nowych materiałów, 1.6.8 po zakończeniu robót budowlanych teren należy uporządkować, a elementy nie podlegające przebudowie (elementy infrastruktury) doprowadzić do stanu jak przed ich rozpoczęciem. 1.7 Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostawy niezbędnego materiału, przygotowania podłoża, sadzenia oraz gwarantuje i odpowiada za posadzony materiał roślinny oraz jakość wykonanych prac, zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji i jej załącznikach. Natomiast pielęgnacja posadzonego materiału roślinnego polega w szczególności na: 1.7.1 podlewaniu, przy czym częstotliwość podlewania należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych gatunków i odmian (ZZM nie zapewnia dostępu do wody), 1.7.2 nawożeniu krzewów nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin oraz pory nawożenia (zastosować dawkę nawozu zgodnie z zaleceniami producenta, zabrania się przenawożenia roślin, szczególnie nawozami azotowymi), 1.7.3 utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół krzewów, 1.7.4 pieleniu mis wokół krzewów, powierzchni obsadzonych, 1.7.5 poprawieniu ewentualnych zniszczeń czy przesunięć tkaniny biodegradowalnej, 1.7.6 uzupełnianiu ściółki (kora itp.) w razie potrzeby, 1.7.7 kontrolowaniu występowania chorób i szkodników oraz po ewentualnym ich pojawieniu się stosowaniu odpowiednich środków ochrony roślin, zaakceptowanych przez Inspektora, 1.7.8 zabezpieczeniu roślin wrażliwych na niskie temperatury na okres zimowy, 1.7.9 wymianie krzewów, które nie podjęły wegetacji, bądź uschły w okresie pielęgnacji - na własny koszt, 1.7.10 wykonywaniu cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających, formujących krzewów 1.7.11 usuwanie w razie potrzeby przekwitłych kwiatostanów roślin 1.7.12 wykonanie rekultywacji trawników przypadku gdy nie podjął właściwej wegetacji (w przypadku trawnika z rolki koniecznie wymiana na trawnik z rolki w stosunku 1:1), 1.7.13 wykonanie systematycznego koszenia trawników przez cały okres pielęgnacji zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 1.8 Wykonawca o ile zajdzie taka konieczność zobowiązany jest do wykonania oraz przedstawienia celem zaakceptowania projektu stałej organizacji ruchu oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności z tym związanych z procedurami Zarządu Dróg Miasta Krakowa niezbędnych dla realizacji i odbioru przedmiotu umowy, w tym między innymi dotyczących zmiany organizacji ruchu (procedura ZDMK-7), zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZDMK (procedura ZDMK-12), zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego (procedura ZDMK-24) i/lub innych niezbędnych, jeżeli zajdzie taka konieczność. 1.9 Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania próbki materiałów oraz próbki kolorystyczne dla elementów nawierzchni, obiektów i urządzeń małej architektury do wbudowania. 1.10 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 1.11 Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 1.12 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji prac technologii i sposobu ich wykonywania, która zapewni ich prowadzenie „na mokro”, czyli techniką „bezpyłową”, która pozwoli na uniknięcie zapylenia, a tym samym zanieczyszczenia powietrza i narażenia osób pracujących, jak i postronnych, na wystąpienie warunków szkodliwych dla zdrowia i środowiska. 1.13 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowane nazwą firmy. 1.14 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.15 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót budowlanych do ogrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). Ogrodzenie terenu budowy musi mieć estetyczną oraz jednolitą graficznie formę i skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren placu budowy osób postronnych. Dopuszczalne jest stosowanie częściowego ogrodzenia terenu w zależności od etapu wykonywanych robót w celu umożliwienia korzystania z ciągów pieszych. 1.16 W trakcie prowadzenia prac budowlanych kierownik budowy/ ma obowiązek dopilnowania w szczególności: 1.16.1 ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy estetycznym i szczelnym ogrodzeniem lub jeśli nie ma takowej konieczności otaśmowanego oznakowania i stosownego zabezpieczenia obszaru, na którym prowadzone będą prace tak, aby na teren inwestycji nie mogły dostać się osoby trzecie, 1.16.2 oznaczenia terenu prac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, 1.16.3 zabezpieczenia istniejącej infrastruktury i zieleni przed uszkodzeniami (według instrukcji przekazanej przez Zamawiającego), 1.16.4 wykonania zdjęć dotyczących stanu posiadłości wszystkich sąsiadujących osób trzecich przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz samego terenu inwestycji, a na żądanie przesłanie ich przedstawicielowi Zamawiającego, 1.16.5 sporządzania sprawozdania tygodniowego oraz przesyłania go w kolejnym dniu roboczym po następującym tygodniu do przedstawiciela Zamawiającego z opisem wszystkich przeprowadzonych prac w ciągu ostatniego tygodnia oraz planowanymi pracami na tydzień przyszły wraz ze skanem prowadzonego dziennika budowy/dziennika robót odnośnie prowadzonych robót oraz z dokumentacją zdjęciową dokumentującą postęp robót, skanem certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, kart katalogowych itp. na planowane do wbudowania materiały oraz urządzenia, 1.16.6 po wykonaniu prac wraz ze zgłoszeniem ich do odbioru końcowego dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o zgodności robót zgodnie z decyzją/pozwoleniem na budowę/, decyzją pozwolenia wodnoprawnego, dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną, ewentualnym wykazaniu zmian nieistotnych potwierdzonych przez projektanta, wykonaniu prac zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz że teren budowy doprowadzony został do należytego stanu i porządku, 1.16.7 dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z zapisami umowy, z tym że powykonawczą dokumentację geodezyjną należy zgłosić do zasobu geodezyjnego zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i dostarczyć Zamawiającemu mapę z pomiarami oraz pieczęcią właściwego organu potwierdzającą wpływ oraz oświadczenie geodety dotyczące zgłoszenia. 1.17 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (na przykład ogródki jordanowskie, place zabaw, parki, tereny leśne i inne tereny zieleni będące w zarządzie lub utrzymaniu ZZM w Krakowie), do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również że strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych, odpowiednio w różnych branżach i aspektach, z elementami infrastruktury towarzyszącej, niezbędnymi instalacjami i przyłączeniami oraz zagospodarowaniem terenu, włącznie z elementami i urządzeniami oraz obiektami małej architektury, nawierzchniami, rekultywacją terenu i nasadzeniami zieleni. 1.18 Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych. Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych wyrobów, tj. typów, modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter przykładowy i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność, załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz w razie konieczności uzyskania również niezbędnych uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych w zależności od danego parametru podanego w SIWZ jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w SIWZ, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem, w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji. 1.19 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace przygotowawcze, ziemne, fundamentowe, wykonanie podłoża i nawierzchni, demontażowe, montażowe i związane z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami zieleni, jak i porządkowe oraz obsługujące maszyny i urządzenia budowalne, były zatrudnione w ramach stosunku pracy, jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do dnia 30.10.2020r., liczonym od dnia zawarcia umowy. 3. Wykonawca musi obliczyć cenę ryczałtową oferty dla całości zamówienia obliczoną w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić ją w formularzu oferty, jako cenę za całość zamówienia. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. 5. Wykonawca musi zaoferować: 5.1 co najmniej 12-miesięczny okres gwarancji na zieleń wraz z jej pielęgnacją, 5.2 co najmniej 24-miesięczny okres gwarancji na urządzenia, tj. dostarczone lub wykonane i zamontowane urządzenia i elementy małej architektury wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 5.3 co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na roboty budowlane, w tym również instalacje wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 5.4 co najmniej 60-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia, 5.4. zapisy w dokumentacji projektowej dotyczące określonych w kartach katalogowych niektórych urządzeń lub ich elementów, a wymagające dłuższego okresu gwarancji są obowiązujące wyłącznie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę urządzeń, które w ramach podstawowej gwarancji ich producentów zawarte są w ich standardowej ofercie (kartach produktu, katalogach, kartach gwarancyjnych i innych dokumentach lub oświadczeniach producenta). W przypadku gdy na określone urządzenia bądź ich elementy producent udziela standardowo dłuższej niż minimalnie bądź maksymalnie punktowany okres gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w dniu odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, w formie cesji, uprawnień gwarancyjnych i warunków oraz obowiązków z nich wynikających, które zostały opisane w dostarczonych Zamawiającemu kartach produktu, katalogach, kartach gwarancyjnych itp. dokumentach lub oświadczeniach producenta. W takim przypadku uprawnienia z tytułu gwarancji, jak i obowiązki związane z przestrzeganiem jej warunków, w tym konserwacją, po upływie okresu zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę, przechodzą na Zamawiającego. 5.5. Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę przedmiotu zamówienia, jego konserwację i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym, realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów, a także gwarancja obejmuje wymianę przedmiotu zamówienia lub jego elementów. W przypadku udzielania przez producenta gwarancji dłuższej niż oferowana przez Wykonawcę, Wykonawca powinien przekazać ją Zamawiającemu. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty powinien być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania ofert. 7. Wykonawca musi podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym wzór Formularza oferty oraz Załącznika A do niego stanowią integralną część SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia przedstawione w SIWZ. 9. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, powinien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 299 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 8.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowanie na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania ofert i zaleca się, aby kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę została dołączona do oferty. Natomiast w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1 Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty z załącznikami, 2) dowód wniesienia wadium, 3) pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach