Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek

8 Baza Lotnictwa Transportowego ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Kraków
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 136 250 , fax. 261 136 280
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 8 Baza Lotnictwa Transportowego
  Kraków 50
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 261 136 250, fax. 261 136 280
  REGON: 35013887100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.8bltr.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych, faksów i kserokopiarek dla Zamawiającego, zwanych dalej „materiałami eksploatacyjnymi”. Szczegółowy zakres zamówienia, ilości, a także standardy jakościowe zostały określone w zał. nr 4 do SIWZ – „Szczegółowa oferta cenowa” i w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Druk Oferta, sporządzony wg wymagań SIWZ, zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ - „ Druk Oferta”. 2. Prawidłowo wypełniony zał. nr 4 do SIWZ – „Szczegółowa oferta cenowa”. 3. Prawidłowo wypełniony zał. nr 5 do SIWZ – „Parametry materiałów równoważnych” – w przypadku, gdy Wykonawca oferuje materiały eksploatacyjne równoważne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach