Przetargi.pl
Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Chrząstowice w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych na rok szkolny 2019/2020 wraz z zapewnianiem opiekunów w autobusach

Gmina Chrząstowice ogłasza przetarg

 • Adres: 46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 219 613 , fax. 774 219 666
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chrząstowice
  ul. Dworcowa 38
  46-053 Chrząstowice, woj. opolskie
  tel. 774 219 613, fax. 774 219 666
  REGON: 53141301800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzastowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Chrząstowice w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych na rok szkolny 2019/2020 wraz z zapewnianiem opiekunów w autobusach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonawca zobowiązany będzie do dowiezienia i odwiezienia uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli zgodnie z wykazem tras. Łączna liczba uczniów do przewiezienia do szkół i przedszkoli i z powrotem wynosi: 194. Wykonawca winien dowieźć uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli na godzinę 7.50. Odwiezienie uczniów do miejscowości zamieszkania powinno nastąpić w godzinach od 11.15 do 16.00, a dzieci przedszkolnych w godz. od 14.00 do 16.30. Zamawiający zastrzega, aby wyjazd i powrót dzieci - faktyczne godziny odjazdów autobusów - Wykonawca ustalił z dyrektorami poszczególnych szkół i przedszkoli. Ilość kursów zawarta jest w zał. Nr 2 do specyfikacji. Bilety miesięczne będą przekazywane poszczególnym dyrektorom szkół i przedszkoli przez Wykonawcę najpóźniej do dnia 25 miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania zamówienia. Wykonawca na podstawie wyżej wymienionego załącznika będzie wystawiał faktury i przekazywał je dyrektorom. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu do szkół i przedszkoli i w drodze powrotnej. Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić uczniom dodatkowo tj. poza kierowcą, opiekuna. Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca zdolność do czynności prawnych. Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana w szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci do przedszkoli i szkół, zapewnienia bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci, opieki i zwracania uwagi na właściwe zachowanie się dzieci w czasie przejazdu, w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci w pojeździe, niedopuszczenie do ich przewozu. W przypadku awarii wyznaczonego autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny od powstania awarii, autobus spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Ilość pojazdów na danej trasie przewozu należy dostosować do ilości przewożonych uczniów. Wykonawca uwzględni możliwość sporadycznych zmian godzin przywozu i dowozu uczniów wynikających z organizacji pracy szkoły czy przedszkola. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Odbiór uczniów na wyznaczonych trasach będzie się odbywał na istniejących przystankach na terenie Gminy Chrząstowice.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy zł), 6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Leśnica Filia Chrząstowice rachunek nr: 12 89071063 20087006 6514 0005 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.10.2019. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 6.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6.6. Dowód wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice, pokój nr 15 przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: -Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 6 -Aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach