Przetargi.pl
Dowóz uczniów do placówek szkolnych na terenie Gminy Budzów w roku szkolnym 2017/2018

Biuro Obsługi Szkół w Budzowie nr 445 ogłasza przetarg

 • Adres: 34-211 Budzów, Budzów
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (033) 876 77 67, , fax. (033) 874 00 31
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Obsługi Szkół w Budzowie nr 445
  Budzów 445
  34-211 Budzów, woj. małopolskie
  tel. (033) 876 77 67, , fax. (033) 874 00 31
  REGON: 07066618
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://budzow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do placówek szkolnych na terenie Gminy Budzów w roku szkolnym 2017/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów do placówek szkolnych na terenie Gminy Budzów w roku szkolnym 2017/2018. Przedmiot zamówienia obejmuje: I. Dowóz dzieci trzema autobusami do gimnazjum w Budzowie oraz z powrotem do miejsca zamieszkania (według ustalonych przystanków) z 6 sołectw gminy Budzów tj. Bieńkówka, Jachówka, Palcza, Baczyn, Budzów Adamkówka, Zachełmna, (do Przedszkola Samorządowego w Bieńkówce –dowóz łączony) i do Szkoły Podstawowej w Bieńkówce z Bieńkówki Górnej. II. Dowóz dzieci do Gimnazjum w Budzowie oraz z powrotem do miejsca zamieszkania (według ustalonych przystanków) dwoma pojazdami typu BUS z 6 sołectw gminy Budzów tj. Bieńkówka, Jachówka, Palcza, Baczyn, Zachełmna, Budzów Adamkówka Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Budzowie z przysiółka Mirochówka w Budzowie – nauka na jedną zmianę. Zamawiający ma możliwość zmiany przebiegu trasy, przystanków, liczby dzieci. Ponadto Zamawiający w trakcie roku szkolnego może żądać zmiany rozkładu jazdy, jeśli będzie to podyktowane zmianami w organizacji szkół/placówek oświatowych (m.in. skrócenie zajęć lekcyjnych, wprowadzenie dodatkowych zajęć, organizacja zajęć w sobotę w zamian za inny dzień tygodnia). O planowanych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Zmiany rozkładu jazdy nie będą wpływały na całkowitą cenę przewozu (za 1 km) przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości dzieci przewożonych na danej trasie, o ile w wymaganym dla danej trasy pojeździe pozostają jeszcze wolne miejsca. W takich przypadkach zwiększenie ilości przewożonych dzieci nie będzie miało wpływu na końcowe wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie wszystkich wymaganych prawem ubezpieczeń i uprawnień, gwarantowanie bezpieczeństwa osób i mienia podczas wykonywania przewozu osób. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, w tym przewożonych uczniów powstałe w związku z realizacją zamówienia. Pojazdy wykorzystywane przez Wykonawcę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny. Zamawiający ma prawo na każdym etapie wykonywania umowy zweryfikować w/w okoliczności. W przypadku wystąpienia braku ubezpieczenia pojazdu w tym zakresie lub jego aktualnego przeglądu technicznego w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymania się ze świadczeniem usługi za pomocą danego pojazdu i niezwłocznego ich uzyskania, oraz podstawienia innego zastępczego pojazdu, spełniającego powyższe wymagania. W przypadku gdy Wykonawca nie zapewni pojazdu zastępczego spełniającego wymagania w powyższym zakresie w ciągu 1 h od wezwania, Zamawiający może powierzyć wykonywanie umowy w danym przypadku podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Braki te mogą ponadto stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, z późn.zm.);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach