Przetargi.pl
remont klatki schodowej i oświetlenia awaryjnego w budynku Domu Studenckiego DS-11 "Bonus" przy ul. Budryka 5 w Krakowie-KC-zp.272-467/17

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595, , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, , fax. (12)6173595
  REGON: 157700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont klatki schodowej i oświetlenia awaryjnego w budynku Domu Studenckiego DS-11 "Bonus" przy ul. Budryka 5 w Krakowie-KC-zp.272-467/17
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac, stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: wydzielenie pożarowe klatki schodowej (montaż ścianek i stolarki EI60 i EI30, przepusty EI120), wykonanie instalacji elektrotrzymaczy wraz z niezbędnymi zmianami w instalacji SAP, rozbudowa instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), osób wykonujących czynności polegające na: - montażu ścianek, stolarki i przepustów, - rozbudowie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45420000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • pieniądzu (nie dopuszcza się wpłaty gotówką): 1. przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 2. nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 3. nr SWIFT: PKO PP LPW 4. Zamawiający przypomina, że za skuteczne wniesione wadium uznaje się zaksięgowane kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego • poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Oferty 2. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 3.Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o ile Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów. 5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach